Ktl-icon-tai-lieu

Ung thư

Được đăng lên bởi Phạm Đan Quỳnh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toång Quan

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005

HIEÅU BIEÁT HIEÄN NAY VEÀ BEÄNH UNG THÖ
Nguyeãn Chaán Huøng*

MÔÛ ÑAÀU
Muoán phoøng choáng ung thö hieäu quaû, moïi ngöôøi
caàn hieåu roõ caên beänh naøy. Vaøi thaäp nieân vöøa qua,
thaønh quaû nghieân cöùu ôû nhieàu lónh vöïc ñaõ ñem laïi söï
hieåu bieát raát saâu roäng veà ung thö. Caùc phöông thöùc xöû
trí hôïp lyù hôn, ña dieän hôn vaø hieäu quaû hôn. Taøi lieäu
naøy coá gaéng caäp nhaät ñöôïc caùc thaønh töïu noùng hoåi,
laøm taêng nieàm tin vaøo cuoäc chieán ñaáu choáng caên
beänh naøy. Baøi baùo caùo naøy chæ xin ñeà caäp ñeán vaøi
thaønh töïu noåi baät:
- Dòch teã hoïc ung thö hay laø tình hình maéc beänh
ung thö treân toaøn theá giôùi vaø ôû nöôùc ta.
- Cô cheá sinh beänh ung thö: gen vaø ung thö.
- Caùc phöông phaùp ñieàu trò ung thö: caùc lieäu phaùp
môùi ñöôïc boå sung vaøo kho vuõ khí choáng ung thö.

DÒCH TEÃ HOÏC UNG THÖ
Con ngöôøi thöôøng bò caùc loaïi ung thö
gì? Hay laø tình hình beänh ung thö treân
toaøn theá giôùi
Cô quan quoác teá nghieân cöùu ung thö (IARC) ñaõ
cho moät caùi nhìn toaøn dieän veà tình hình beänh ung
thö treân theá giôùi phoûng ñònh coù khoaûng 8,1 trieäu
ngöôøi môùi bò ung thö vaøo naêm 1990. Vaøo naêm 1985
con soá naøy laø 7,6 trieäu. Caùc loaïi ung thö thöôøng gaëp
tính chung hai giôùi nam nöõ laø : phoåi 13%; daï daøy
10%; vuù 10%; ñaïi tröïc traøng (ruoät giaø) 10%; gan 5,4%;
tuyeán tieàn lieät 5%; coå töû cung 4,6% vaø thöïc quaûn 4%.
Caùc ung thö ñaïi tröïc traøng vaø tuyeán tieàn lieät thöôøng
gaëp ôû caùc nöôùc phaùt trieån, coøn ôû caùc nöôùc ñang phaùt
trieån thì chuû yeáu laø bò caùc ung thö coå töû cung, hoác
mieäng hoïng, gan vaø thöïc quaûn.
Caùc loaïi ung thö thöôøng gaëp treân toaøn
caàu (%) Theo D.Maxwell Parkin, the Lancet
Oncology, 2001, 533-543

Ung thö phoåi:

Chieám tæ leä cao nhaát treân toaøn caàu: Ung thö naøy
coøn ñöôïc goïi laø ung thö pheá quaûn (cuoáng phoåi) luoân

Ung Thö

chieám tyû leä cao nhaát ôû caùc nöôùc phaùt trieån vaø ñang
phaùt trieån.
Nöõ

Soá ca
môùi
Vuù
22
Coå töû cung
10
Ñaïi – Tröïc traøng
9
Phoåi
7
Bao töû
7
Gan
4
Buoàng tröùng
4
Thöïc quaûn
3
Lymphoâm khoâng
3
Hodgkin
Tuïy taïng
2
Beänh baïch caàu
2
Hoác mieäng
2
Boïng ñaùi
2
Caùc cô quan khaùc 21

Tö
Nam
Soá ca
suaát
môùi
14
Phoåi
17
9
Bao töû
11
9
Tuyeán tieàn lieät
10
11 Ñaïi –Tröïc traøng
9
9
Gan
8
6
Thöïc quaûn
5
4
Boïng ñaùi
5
4
Beänh baïch caàu
3
3 Lymphoâm khoâng
3
Hodgkin
4
Hoác mieäng
3
3
Tuïy taïng
2
2
Thaän
2
1 Caùc cô quan khaùc 22
2...
Toång Quan Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005
HIEÅU BIEÁT HIEÄN NAY VEÀ BEÄNH UNG THÖ
Nguyeãn Chaán Huøng*
MÔÛ ÑAÀU
Muoán phoøng choáng ung thö hieäu quaû, moïi ngöôøi
caàn hieåu roõ caên beänh naøy. Vaøi thaäp nieân vöøa qua,
thaønh quaû nghieân cöùu ôû nhieàu lónh vöïc ñaõ ñem laïi söï
hieåu bieát raát saâu roäng veà ung thö. Caùc phöông thöùc xöû
trí hôïp lyù hôn, ña dieän hôn vaø hieäu quaû hôn. Taøi lieäu
naøy coá gaéng caäp nhaät ñöôïc caùc thaønh töïu noùng hoåi,
laøm taêng nieàm tin vaøo cuoäc chieán ñaáu choáng caên
beänh naøy. Baøi baùo caùo naøy chæ xin ñeà caäp ñeán vaøi
thaønh töïu noåi baät:
- Dòch teã hoïc ung thö hay laø tình hình maéc beänh
ung thö treân toaøn theá giôùi vaø ôû nöôùc ta.
- Cô cheá sinh beänh ung thö: gen vaø ung thö.
- Caùc phöông phaùp ñieàu trò ung thö: caùc lieäu phaùp
môùi ñöôïc boå sung vaøo kho vuõ khí choáng ung thö.
DÒCH TEÃ HOÏC UNG THÖ
Con ngöôøi thöôøng bò caùc loaïi ung thö
gì? Hay laø tình hình beänh ung thö treân
toaøn theá giôùi
Cô quan quoác teá nghieân cöùu ung thö (IARC) ñaõ
cho moät caùi nhìn toaøn dieän veà tình hình beänh ung
thö treân theá giôùi phoûng ñònh coù khoaûng 8,1 trieäu
ngöôøi môùi bò ung thö vaøo naêm 1990. Vaøo naêm 1985
con soá naøy laø 7,6 trieäu. Caùc loaïi ung thö thöôøng gaëp
tính chung hai giôùi nam nöõ laø : phoåi 13%; daï daøy
10%; vuù 10%; ñaïi tröïc traøng (ruoät giaø) 10%; gan 5,4%;
tuyeán tieàn lieät 5%; coå töû cung 4,6% vaø thöïc quaûn 4%.
Caùc ung thö ñaïi tröïc traøng vaø tuyeán tieàn lieät thöôøng
gaëp ôû caùc nöôùc phaùt trieån, coøn ôû caùc nöôùc ñang phaùt
trieån thì chuû yeáu laø bò caùc ung thö coå töû cung, hoác
mieäng hoïng, gan vaø thöïc quaûn.
Caùc loaïi ung thö thöôøng gaëp treân toaøn
caàu (%)
Theo D.Maxwell Parkin, the Lancet
Oncology, 2001, 533-543
Ung thö phoåi:
Chieám tæ leä cao nhaát treân toaøn caàu: Ung thö naøy
coøn ñöôïc goïi laø ung thö pheá quaûn (cuoáng phoåi) luoân
chieám tyû leä cao nhaát ôû caùc nöôùc phaùt trieån vaø ñang
phaùt trieån.
Nöõ Soá ca
môùi
suaát
Nam Soá ca
môùi
Töû
suaát
Vuù
Coå töû cung
Ñaïi – Tröïc traøng
Phoåi
Bao töû
Gan
Buoàng tröùng
Thöïc quaûn
Lymphoâm khoâng
Hodgkin
Tuïy taïng
Beänh baïch caàu
Hoác mieäng
Boïng ñaùi
Caùc cô quan khaùc
22
10
9
7
7
4
4
3
3
2
2
2
2
21
14
9
9
11
9
6
4
4
3
4
3
2
1
20
Phoåi
Bao töû
Tuyeán tieàn lieät
Ñaïi –Tröïc traøng
Gan
Thöïc quaûn
Boïng ñaùi
Beänh baïch caàu
Lymphoâm khoâng
Hodgkin
Hoác mieäng
Tuïy taïng
Thaän
Caùc cô quan khaùc
17
11
10
9
8
5
5
3
3
3
2
2
22
23
12
6
7
11
6
3
3
3
2
3
2
19
Ung thö daï daøy (bao töû)
Coù khoaûng 780.000 ca môùi haøng naêm treân
haønh tinh chuùng ta. Vi khuaån Helicobacter Pylori
nhaân gaáp ñoâi nguy cô ung thö bao töû, khoaûng 30%
soá ca xuaát hieän ôû caùc nöôùc phaùt trieån vaø 47% ôû caùc
nöôùc ñang phaùt trieån ñöôïc coi laø lieân heä vôùi beänh
nhieãm truøng naøy.
Ung thö vuù
Ñöôïc phoûng ñònh laø coù khoaûng 796.000 ca môùi
vaøo naêm 1990 vaø coù cô nguy laø seõ leân tôùi con soá 1,2
trieäu haøng naêm trong voøng hai möôi naêm.
Ung thö ñaïi tröïc traøng
Chieám 10% toång soá caùc loaïi ung thö, thöôøng
gaëp ôû caùc nöôùc coâng nghieäp hôn laø caùc nöôùc ñang
phaùt trieån.
Ung thö gan
Öôùc tính laø coù 437.000 ca môùi, neân 50% ñöôïc coi
laø lieân quan ñeán vieâm gan sieâu vi B vaø 25% dính líu
ñeán vieâm gan sieâu vi C.
Ung thö tuyeán tieàn lieät
(396.000 ca môùi haøng naêm) seõ taêng leân gaáp ñoâi
trong voøng 20 naêm tôùi do söï gia taêng soá ngöôøi cao
Ung Thö
115
Ung thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ung thư - Người đăng: Phạm Đan Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ung thư 9 10 273