Ktl-icon-tai-lieu

Unmet needs

Được đăng lên bởi Quyen Bui
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHU CẦU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ HIV VÀ XÉT NGHIỆM
HIV CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG CỦA PHỤ NỮ LÀM TRONG CÁC
CƠ SỞ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI HẢI PHÒNG
Bùi Thị Tú Quyên*, Lê Bích Ngọc*, Nguyễn Thi Kim Ngân*, Vũ Thị Hoàng Lan*
Dương Văn Đạt**, Hà Hữu Toàn**, Phạm Nguyên Bằng***, Lê Thị Hà***, Nguyễn Đức Phan***

GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Quĩ dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) là một tổ chức phát triển Quốc tế hợp tác và hỗ trợ nhiều
quốc gia trong các chương trình nâng cao sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục cho phụ nữ,
nam giới và trẻ em. Năm 2014, UNFPA hỗ trợ Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐ-TB-XH) triển
khai một chương trình can thiệp thí điểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng nhằm tăng cường khả năng tiếp
cận các dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS trong nhóm phụ nữ làm trong các cơ sở dịch vụ giải trí
(FWEE). Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và chỉ số đầu vào cho chương trình can thiệp
cũng như đánh giá chi phi hiệu quả của chương trình này, chúng tôi triển khai một nghiên cứu
ban đầu tại địa bàn can thiệp (thị xã Đồ Sơn) và địa bàn chứng (huyện đảo Cát Bà). Bài viết này
là một phần kết quả của nghiên cứu ban đầu với mục tiêu:(i) Mô tả nhu cầu kiến thức, thái độ
về HIV và xét nghiệm HIV chưa được đáp ứng của FWEE tại Hải Phòng và (ii) Xác định một số
yếu tố liên quan đến các nhu cầu chưa được đáp ứng.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đây là một nghiên cứu cắt ngang với đối tượng nghiên cứu là các FWEE ở Đồ Sơn và Cát Bà- Hải
Phòng. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp FWEE với phiếu phỏng vấn có cấu trúc
trong tháng 4, 5/2014. Tổng số có 492 FWEE đáp ứng các tiêu chí chọn (từ 18 tuổi trở lên, có
quan hệ tình dục để kiếm tiền ít nhất 1 lần trong vòng 1 tháng trước thời điểm điều tra, đồng ý
tham gia nghiên cứu) đã được phỏng vấn, các FWEE được chọn dựa trên kỹ thuật vẽ bản đồ và
hòn tuyết lăn. Số liệu được nhập bằng Epidata và phân tích với STATA 12.0
Một số khái niệm dùng trong nghiên cứu:
-Nhu cầu chưa được đáp ứng về kiến thức toàn diện về HIV/AIDS: Là những FWEE không biết
HIV/AIDS là gì hoặc không biết ít nhất 2 cách phòng lây truyền HIV qua đường tình dục và không
bác bỏ 3 quan niệm sai lầm về HIV/AIDS
-Nhu cầu về kiến thức dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chưa được đáp ứng: Là những
FWEE không trả lời được cả 3 cách lây truyền HIV từ mẹ sang con.
-Nhu cầu về thái độ chấp nhận về HIV/AIDS chưa được đáp ứng: Là những FWEE trả lời rằng
không sẵn lòng chăm sóc thành viên trong gia đình có HIV hoặc không mua rau từ người bán
hàng có HIV hoặc nghĩ rằng một...
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012
www.PosterPresentations.com
Quĩ dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) một tổ chức phát triển Quốc tế hợp tác hỗ tr nhiều
quốc gia trong các chương trình nâng cao sức kho sinh sản sức khoẻ tình dục cho phụ nữ,
nam giới tr em. Năm 2014, UNFPA hỗ tr Bộ Lao động-Thương binh- hội (LĐ-TB-XH) triển
khai một chương trình can thiệp tđiểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng nhằm tăng cường khả ng tiếp
cận các dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS trong nhóm phụ nữ làm trong các sở dịch vụ giải trí
(FWEE). Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết chỉ số đầu vào cho chương trình can thiệp
cũng như đánh giá chi phi hiệu quả của chương trình y, chúng tôi triển khai một nghiên cứu
ban đầu tại địa bàn can thiệp (thị Đồ Sơn) địa bàn chứng (huyện đảo t Bà). Bài viết y
một phần kết quả của nghiên cứu ban đầu với mục tiêu:(i) tả nhu cầu kiến thức, thái độ
về HIV xét nghiệm HIV chưa được đáp ứng của FWEE tại Hải Phòng (ii) Xác định một số
yếu tố liên quan đến các nhu cầu chưa được đáp ứng.
Đây một nghiên cứu cắt ngang với đối tượng nghiên cứu các FWEE Đồ Sơn Cát - Hải
Phòng. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp FWEE với phiếu phỏng vấn cu trúc
trong tháng 4, 5/2014. Tổng số 492 FWEE đáp ứng các tiêu chí chọn (từ 18 tuổi tr lên,
quan hệ tình dục để kiếm tiền ít nhất 1 lần trong vòng 1 tháng trước thời điểm điều tra, đồng ý
tham gia nghiên cứu) đã được phỏng vấn, các FWEE được chọn dựa trên kỹ thuật vẽ bản đồ
hòn tuyết lăn. Số liệu được nhập bằng Epidata phân tích với STATA 12.0
Một số khái niệm dùng trong nghiên cứu:
-Nhu cầu chưa được đáp ứng về kiến thức toàn diện về HIV/AIDS: những FWEE không biết
HIV/AIDS hoặc không biết ít nhất 2 cách phòng y truyền HIV qua đường tình dục không
bác bỏ 3 quan niệm sai lầm về HIV/AIDS
-Nhu cầu về kiến thức dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chưa được đáp ng: những
FWEE không tr lời được cả 3 cách y truyền HIV từ mẹ sang con.
-Nhu cầu về thái độ chấp nhận về HIV/AIDS chưa được đáp ứng: những FWEE tr lời rằng
không sẵn lòng chăm sóc thành viên trong gia đình HIV hoặc không mua rau từ người bán
hàng HIV hoặc nghĩ rằng một giáo viên HIV không nên được phép tiếp tục giảng dạy
trường mặckhông bị ốm.
-Nhu cầu về xét nghiệm HIV chưa được đáp ứng: FWEE chưa bao giờ làm xét nghiệm HIV.
GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận: Nhu cầu chưa được đáp ứng trong kiến thức toàn diện về HIV, kiến thức y truyền
mẹ con, thái độ về HIV xét nghiệm HIV của FWEE Đồ Sơn Cát còn cao. Nhìn chung,
các nhu cầu chưa được đáp ứng của FWEE Cát cao hơn Đồ Sơn. FWEE có nhiều khách hàng
hoặc thu nhập thấp nhu cầu kiến thức toàn diện về HIV/AIDS chưa được đáp ứng cao n
những FWEE ít khách hàng hoặc thu nhập cao (p<0,05). mối liên quan giữa địa bàn
nghiên cứu, thu nhập trung bình/ tháng thời gian làm nghề với nhu cầu thái độ về HIV chưa
được đáp ứng. HV thu nhập TB/ tháng của FWEE cũng liên quan với nhu cầu kiến thức
y truyền HIV từ mẹ sang con chưa được đáp ứng (p<0,05).
Khuyến nghị: y dựng tờ rơi/sách mỏng về HIV/AIDS kèm thông tin địa chỉ xét nghiệm và phát
đến các cơ sở dịch vụ giải trí trong địa bàn. Tư vấn nhóm nhỏ với FWEE về HIV/AIDS và xét
nghiệm HIV, tập trung vào nhóm FWEE mới đến địa bàn, học vấn thấp. Tổ chức các buổi tập
huấn kiến thức về HIV cho chủ các cơ sở giải trí để họ có thể trao đổi với FWEE.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Thị Tuyết Mai, Cự Linh Nguyễn Thanh Long (2008), Hành vi nguy lây nhiễm HIV
các yếu tố liên quan gái mại dâm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Tạp chí Y tế
công cộng, 10(10): p. 8.
2. Đào Việt Tuấn (2011), Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HIV kiến thức, thái độ, thực hành về dự
phòng lây nhiễm của các nữ thành viên câu lạc bộ Hoa Phượng, Hải Phòng năm 2009-2010.
Tạp chí Y học thực hành.
3. Viện Vệ sinh dịch tễ TW (2011), Kết quả giám sát kết hợp hành vi các chỉ số sinh học
HIV/STI (IBBS) tại Việt Nam vòng II-2009.
4. UNFPA (2013), Nhu cầu chưa được đáp ứng trong dịch vụ sức khoẻ sinh sản HIV/AIDS:
Bằng chứng từ phân tích số liệu MICS 2011. Báo cáo chuyên đề.
5. Hemalatha, R., et al. (2011), Prevalence of & knowledge, attitude & practices towards HIV &
sexually transmitted infections (STIs) among female sex workers (FSWs) in Andhra Pradesh.
Indian J Med Res, 134: p. 470-475.
LỜI CẢM ƠN
Nhóm NC xin chân thành cảm ơn:
-Chị em làm việc trong các cơ sở dịch vụ giải trí Đồ Sơn, t Bà- Hải Phòng.
-Chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở dịch vụ giải trí
-Cán bộ trung tâm PCHIV – Hải phòng, cán bộ TTYT Đồ Sơn, Cát Bà.
-UBND thị xã Đồ Sơn, Cát Bà; cán bộ phòng -TB-XH hai huyện/ thị.
Nhóm nghiên cứu: * ĐHYTCC; ** UNFPA; *** MOLISA
Liên hệ: btq@hsph.edu.vn or buituquyen@gmail.com
Dương Văn Đạt**, Hà Hữu Toàn**, Phạm Nguyên Bằng***, Thị Hà***, Nguyễn Đức Phan***
Bùi Thị Quyên*, Lê Bích Ngọc*, Nguyễn Thi Kim Ngân*, Thị Hoàng Lan*
NHU CẦU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ HIV VÀ XÉT NGHIỆM
HIV CHƯA ĐƯC ĐÁP ỨNG CỦA PHỤ NỮ LÀM TRONG C
CƠ SỞ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI HẢI PHÒNG
KẾT QUNGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Trong 492 đối tượng tham gia nghiên cứu 397 FWEE Đồ Sơn (80,7%) 95 FWEE t
(19,3%). Đa số FWEE trong nghiên cứu từ 20-25 tuổi (68,7%); tuổi trung bình của các
FWEE Đồ Sơn 22,3 ± 3,6; Cát 24,4 ± 4,3 tuổi. Nhìn chung FWEE Đồ Sơn trẻ
hơn FWEE t (p<0,001). Gần 2/3 đối tượng dân tộc Kinh còn lại thuộc các dân tộc
thiểu số. tới 25% FWEE mới sống làm việc địa bàn NC chưa được 1 tháng (tỷ lệ y
Đồ Sơn 22,4% thấp hơn so với Cát 35,8%, p<0,05). Gần 20% FWEE trình độ học
vấn dưới trung học sở. Trong số y tới 45,8% không biết đọc, 24% chỉ đọc được rt ít
(đánh vần). Thu nhập bình quân/ tháng trung nh của FWEE Đồ Sơn 8,85 triệu, của
FWEE Cát 8,57 triệu. Nhìn chung FWEE Đồ n thu nhập cao n Cát
(p<0,05). Trung bình một ngày FWEE Đồ Sơn tiếp 6,8 khách cao hơn FWEE t tiếp 4,2
khách (p<0,001). 28,9% FWEE tiếp 5-6 khách/ ngày tới 27% FWEE Đồ Sơn tiếp từ
10 khách tr lên trong 1 ngày.
2. Nhu cầu kiến thức, thái độ, xét nghiệm HIV chưa được đáp ứng của FWEE
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp)
Kết quả bảng 2 cho thấy mối liên quan
giữa địa bàn nghiên cứu, thu nhập trung
bình/ tháng, thời gian làm nghề của FWEE
với thái độ về HIV/AIDS chưa được đáp ứng
(p<0,05).
Các FWEE TĐHV từ THCS tr xuống
nguy kiến thức về y truyền HIV từ mẹ
sang con chưa được đáp ứng cao gấp 1,8
lần FWEE HV trên THCS (p<0,05).
FWEE thu nhập TB từ 6 triệu VNĐ/tháng
tr xuống nhu cầu về kiến thức lây
truyền mẹ con chưa được đáp ứng thấp
hơn FWEE có thu nhập >6 triệu (p<0,05).
Chưa thấy mối liên quan giữa các yếu tố
với nhu cầu xét nghiệm HIV chưa được đáp
ứng FWEE của Đồ Sơn t .
3. Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chưa được đáp ứng
53.7
60.4
21.4
62
69.5
72.6
34.7
58.9
0 20 40 60 80
Kiến thức toàn diện về
HIV/AIDS chưa được đáp
ứng (*)
Kiến thức về lây truyềnHIV
từ mẹ-con chưa được đáp
ứng (*)
Thái độ về HIV/ AIDS chưa
được đáp ứng (*)
Xét nghiệm HIV chưa được
đáp ứng
Cát
Đồ Sơn
Nhu cầu kiến thức toàn diện về HIV chưa được
đáp ứng của FWEE 56,7%, tỷ lệ y Đồ Sơn
53,7% thấp hơn t : 69,5% (p<0,05). Tỷ lệ
nhu cầu Kiến thức dự phòng y nhiễm từ mẹ
sang con chưa được đáp ứng của FWEE
62,7% (Đồ Sơn: 60,4; t : 72,6; p<0,05).
Với Thái độ về HIV chưa được đáp ứng, tỷ lệ
trong FWEE t 34,7% cao hơn Đồ Sơn:
21,4% (p<0,05). Tỷ lệ nhu cầu làm xét nghiệm
HIV chưa được đáp ứng của FWEE Đồ Sơn
62%, Cát là 58,9% (p>0,05).
Bng 1: Mt s yếu t liên quan đến kiến thc toàn din v HIV/AIDS ca
FWEE chưa được đáp ng
Chưa đáp
ng n(%)
Univariate**
OR(95%CI)
Multivariate***
OR(95%CI)
Địa bàn nghiên cu
213 (53,7)
Ref
Ref
66 (69,5)
2,0 (1,25-3,3)
1,7 (0,9-2,5)
Trình độ hc vn
77 (62,1)
Ref
Ref
202 (54,9)
0,7 (0,5-1,1)
0,7 (0,4-1,0)
Nhóm tui
48 (60,0)
Ref
Ref
231 (56,1)
0,9 (0,5-1,4)
0,9 (0,5-1,5)
Dân tc
114 (61,0)
Ref
Ref
165 (54,1)
0,8 (0,5-1,1)
0,7 (0,5-1,1)
S khách hàng trung bình/ ngày
85 (62,0)
Ref
Ref
194 (54,6)
0,7 (0,5-1,1)
0,6 (0,4-0,9)
Thu nhp trung bình/ tháng
202 (63,3)
Ref
Ref
77 (44,5)
0,5 (0,3-0,7)
0,4 (0,2-0,6)
Thi gian sng ti địa bàn nghiên cu
129 (52,7)
Ref
Ref
150 (60,7)
1,4 (0,97-2,0)
1,3 (0,7-2,2)
Thi gian làm ngh
116 (58,9)
Ref
Ref
163 (55,3)
0,9 (0,6-1,2)
0,9 (0,5-1,5)
* p<0,05; ** Mô hình logistics đơn biến
*** Mô hình hi qui logistics đa biến (Goodness of Fit test: p=0,07)
Bng 2: Mt s yếu t liên quan đến ti độ v HIV/AIDS ca FWEE chưa
được đáp ng
Yếu t
Chưa đáp
ng n(%)
Univariate**
OR(95%CI)
Multivariate***
OR(95%CI)
Địa bàn nghiên cu
Đồ Sơn
85 (21,4)
Ref
Ref
Cát
33 (34,7)
2,0 (1,25-3,3)
2,5 (1,25-5,0)
Trình độ hc vn
Tn THCS
24 (18,4)
Ref
Ref
T THCS tr xung
94 (25,5)
1,4 (0,9-2,4)
1,4 (0,8-2,4)
Nhóm tui
>25 tui
23 (28,8)
Ref
Ref
<= 25 tui
95 (23,1)
0,7 (0,4-1,3)
0,5 (0,3-1,0)
Dân tc
Khác
54 (28,9)
Ref
Ref
Kinh
64 (21,0)
0,7 (0,4-1,1)
0,6 (0,4-1,0)
S khách hàng trung bình/ ngày
1-4 khách hàng
28 (20,4)
Ref
Ref
>=5 khách hàng
90 (25,4)
0,8 (0,5-1,2)
0,6 (0,4-1,1)
Thu nhp trung bình/ tháng
>6 triu VND
91 (28,5)
Ref
Ref
<= 6 triu VND
27 (15,6)
0,5 (0,3-0,7)
0,4 (0,2-0,7)
Thi gian sng ti địa bàn nghiên cu
<=3 tháng
50 (20,4)
Ref
Ref
>3 tháng
68 (27,5)
1,5 (0,97-2,2)
0,9 (0,5-1,7)
Thi gian làm ngh
<=3 tháng
57 (28,9)
Ref
Ref
>3 tháng
61 (20,7)
0,6 (0,4-0,97)
0,5 (0,3-0,9)
* p<0,05; ** Mô hình logistics đơn biến
*** Mô hình hi qui logistics đa biến (Goodness of Fit test: p=0,24)
Bng 3: Mt s yếu t liên quan đến kiến thc v y truyn HIV t
m sang con ca FWEE chưa được đáp ng
Chưa đáp
ng n(%)
Univariate**
OR (95%CI)
Multivariate***
OR (95%CI)
Địa bàn nghiên cu
240 (60,4)
Ref
Ref
69 (72,6)
0,6 (0,4-0,9)
0,7 (0,4-1,3)
Trình độ hc vn
66 (53,2)
Ref
Ref
243 (66,0)
1,7 (1,1-2,6)
1,8 (1,2-2,8)
Nhóm tui
55 (68,8)
Ref
Ref
254 (61,7)
0,7 (0,4-1,2)
0,7 (0,4-1,2)
Dân tc
115 (61,5)
Ref
Ref
194 (63,6)
1,1 (0,8-1,6)
1,1 (0,7-1,7)
S khách hàng trung bình/ ngày
88 (64,2)
Ref
Ref
221 (62,3)
1,1 (0,7-1,6)
1,1 (0,6-1,7)
Thu nhp trung bình/ tháng
214 (67,1)
Ref
Ref
95 (54,9)
0,6 (0,4-0,9)
0,5 (0,3-0,8)
Thi gian sng ti địa bàn nghiên cu
143 (58,4)
Ref
Ref
166 (67,2)
1,5 (1,01-2,1)
1,7 (0,97-3,0)
Thi gian làm ngh
126 (64,0)
Ref
Ref
183 (62,0)
0,9 (0,6-1,3)
1,1 (0,6-2,0)
* p<0,05; ** Mô hình logistics đơn biến
*** Mô hình hi qui logistics đa biến (Goodness of Fit test: p=0,51)
Bảng 1 cho thấy mối liên quan giữa thu nhập của FWEE kiến thức toàn diện về HIV/AIDS
chưa được đáp ứng (p<0,05). FWEE thu nhập từ 6 triệu/ tháng tr xuống nhu cầu kiến
thức toàn diện về HIV chưa được đáp ứng chỉ bằng 40% so với nhóm thu nhập trên 6 triệu.
Những FWEE từ 5 khách ng/ ngày tr lên ng nhu cầu chưa được đáp ứng về kiến
thức toàn diện HIV/AIDS thấp hơn nhóm dưới 5 khách hang (p<0,05). Chưa thấy mối
liên quan giữa nhu cầu kiến thức toàn diện về HIV chưa được đáp ứng FWEE với các yếu tố
như trình độ học vấn, nhóm tuổi, dân tộc… (p>0,05).
Unmet needs - Người đăng: Quyen Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Unmet needs 9 10 298