Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề mẫu và phương pháp chọn mẫu trong y học

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MẪU VÀ QUẦN THỂ:
1.1 Mẫu nghiên cứu:
- Khái niệm: Mẫu nghiên cứu là nhóm cá thể được rút ra từ quần thể nghiên cứu
để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
- Về lý luận, khi muốn tìm hiểu hiện tượng sức khỏe hoặc một mối quan hệ
nhân quả nào đó trong một quần thể nhất định, thì lý tưởng nhất là nghiên cứu
trên tất cả các cá thể sống trong quần thể đó. Tuy nhiên, trên thực tế người ta
không thể hoặc không cần thiết phải tiến hành nghiên cứu toàn bộ vì các lý do
sau:
+ Không đủ nhân lực, vật lực và thời gian để tiến hành nghiên cứu.
+ Chất lượng điều tra, nghiên cứu có thể không tốt do thường có nhiều sai số
khi triển khai nghiên cứu lớn.
+ Mặt khác, khi nghiên cứu trên một lượng cá thể đủ lớn đại diện cho quần thể
thì kết quả nghiên cứu vẫn cho phép ngoại suy ra toàn bộ quần thể đó.
1.2 Quần thể nghiên cứu và quần thể đích:
- Quần thể nghiên cứu là quấn thể nghiên cứu. Tuy nhiên, mục đích của người
điều tra không chỉ dừng lại ở quần thể nghiên cứu mà họ muốn khái quát trên
quần thể lớn hơn là quần thể đích. Cả hai quần thể điều được xác định bởi người
nghiên cứu, chúng có chung một hiện tượng sức khỏe mà người nghiên cứu
quan tâm. Chúng bao hàm các yếu tố về đối tượng ( ai, cái gì ), không gian ( ở
đâu ), thời gian ( khi nào ).
- Đối với đề tài: “…” thì đối tượng là sinh viên Y4 trường ĐHYDCT, thời gian
thực hiện từ……….đến………. Trong đó: Thì quần thể đích là 220 sinh viên và
quần thể nghiên cứu là 40 sinh viên.
2. Phương pháp chọn mẫu:
- Phương pháp chọn mẫu đối với đề tài “…” là chọn mẫu nghiên cứu đơn.
- Mẫu ngẫu nhiên đơn: là mẫu mà tất cả các cá thể trong quần thể có cùng cơ
hội để chọn vào mẫu.
3. Cách tiến hành:
- Một mẫu ngẫu nhiên đơn gồm 40 sinh viên được chọn từ 220 sinh viên Y4
trong …….. sinh viên có thị lực 10/10 ( đã được đo thị lực bằng bảng thị lưc )
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn gồm các quá trình:
+ Lập danh sách toàn bộ những đơn vị trong quần thể từ đó bạn rút ra mẫu.
+ Chọn đơn vị mẫu sẽ được lấy vào mẫu sử dụng phương pháp bốc thăm.
- Cách làm: Lập danh sách theo thứ tự từ 1 đến 220 tương ứng mỗi số là một
sinh viên va những số này được viết trên một mẫu giấy nhỏ. Toàn bộ những
mẫu giấy này được gập lại bỏ vào một cái hộp và được lắc kĩ. Tiếp theo, lấy ra

40 mẫu giấy và số của chúng được ghi lại. Những sinh viên có số tương ứng thì
là mẫu được nghiên cứu.
4. Công thức tính cỡ mẫu:
- Cỡ mẫu cho việc ước tính tỉ lệ trong quần thể:
Ta có
n=Z 2

α
1−
2

:

p (1− p)
d2

Trong đó: n: là cỡ mẫu nghiên cứu cầ...
MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MẪU VÀ QUẦN THỂ:
1.1 Mẫu nghiên cứu:
- Khái niệm: Mẫu nghiên cứu là nhóm cá thể được rút ra từ quần thể nghiên cứu
để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
- Về lý luận, khi muốn tìm hiểu hiện tượng sức khỏe hoặc một mối quan hệ
nhân quả nào đó trong một quần thể nhất định, thì lý tưởng nhất là nghiên cứu
trên tất cả các cá thể sống trong quần thể đó. Tuy nhiên, trên thực tế người ta
không thể hoặc không cần thiết phải tiến hành nghiên cứu toàn bộ vì các lý do
sau:
+ Không đủ nhân lực, vật lực và thời gian để tiến hành nghiên cứu.
+ Chất lượng điều tra, nghiên cứu có thể không tốt do thường có nhiều sai số
khi triển khai nghiên cứu lớn.
+ Mặt khác, khi nghiên cứu trên một lượng cá thể đủ lớn đại diện cho quần thể
thì kết quả nghiên cứu vẫn cho phép ngoại suy ra toàn bộ quần thể đó.
1.2 Quần thể nghiên cứu và quần thể đích:
- Quần thể nghiên cứu là quấn thể nghiên cứu. Tuy nhiên, mục đích của người
điều tra không chỉ dừng lại ở quần thể nghiên cứu mà họ muốn khái quát trên
quần thể lớn hơn là quần thể đích. Cả hai quần thể điều được xác định bởi người
nghiên cứu, chúng có chung một hiện tượng sức khỏe mà người nghiên cứu
quan tâm. Chúng bao hàm các yếu tố về đối tượng ( ai, cái gì ), không gian ( ở
đâu ), thời gian ( khi nào ).
- Đối với đề tài: “…” thì đối tượng là sinh viên Y4 trường ĐHYDCT, thời gian
thực hiện từ……….đến………. Trong đó: Thì quần thể đích là 220 sinh viên và
quần thể nghiên cứu là 40 sinh viên.
2. Phương pháp chọn mẫu:
- Phương pháp chọn mẫu đối với đề tài “…” là chọn mẫu nghiên cứu đơn.
- Mẫu ngẫu nhiên đơn: là mẫu mà tất cả các cá thể trong quần thể có cùng cơ
hội để chọn vào mẫu.
3. Cách tiến hành:
- Một mẫu ngẫu nhiên đơn gồm 40 sinh viên được chọn từ 220 sinh viên Y4
trong …….. sinh viên có thị lực 10/10 ( đã được đo thị lực bằng bảng thị lưc )
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn gồm các quá trình:
+ Lập danh sách toàn bộ những đơn vị trong quần thể từ đó bạn rút ra mẫu.
+ Chọn đơn vị mẫu sẽ được lấy vào mẫu sử dụng phương pháp bốc thăm.
- Cách làm: Lập danh sách theo thứ tự từ 1 đến 220 tương ứng mỗi số là một
sinh viên va những số này được viết trên một mẫu giấy nhỏ. Toàn bộ những
mẫu giấy này được gập lại bỏ vào một cái hộp và được lắc kĩ. Tiếp theo, lấy ra
Vấn đề mẫu và phương pháp chọn mẫu trong y học - Trang 2
Vấn đề mẫu và phương pháp chọn mẫu trong y học - Người đăng: Nguyễn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề mẫu và phương pháp chọn mẫu trong y học 9 10 253