Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề nước thải bệnh viện đa khoa

Được đăng lên bởi Bit Tat Thoi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6693 lần   |   Lượt tải: 22 lần
MỤC LỤC
Mục lục……………………...…………………………….……………………….1
Danh sách các kí hiệu viết tắt……………………………....………………….......2
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………....………………...4
NỘI DUNG………………………………………………….............……………..6
I.Tổng quan về nước thải tại các bệnh viện đa khoa ………….………..………….6
I.1.Khái quát về ngành y tế …………………………………………………..........6
I.2.Nhu cầu về nước cấp tại các bệnh viện đa khoa hiện nay…………………...…6
I.3.Nước thải bệnh viện đa khoa………………………………....………...............7
I.3.1.Định nghĩa, nguồn gốc, phân loại..…………..………………...……..............7
I.3.2.Thành phần, tính chất nước thải bệnh viện….…….………...…….……..…...9
I.3.3.Ảnh hưởng của nước thải bệnh viện đến con người và môi trường………...10
I.4.Hiện trạng và tác động của nước thải bệnh viện tại các bệnh viện đa khoa hiện
nay…...………………………….....…………………………………………...…11
I.4.1.Hiện trạng về hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện đa khoa hiện
nay……………....……………………...……………………………………..…..11
I.4.2.Đánh giá tác động của nước thải bệnh viện đến con người và môi trường
sống
hiện
nay……...
……………………………………………………………………18
II.Đề xuất một số giải pháp và hướng giải quyết vấn đề nước thải tại các bệnh viện
đa khoa……………..……………………..………................................................21
II.1.Định hướng về vấn đề quản lý nước thải bệnh viện……………….…….....21
II.2.Biện pháp xử lý nước thải bệnh viện…………………...……….……….…...23
II.2.1.Phương pháp xử lý cơ học……………………………………………….....23
II.2.2.Phương pháp xử lý sinh học……………………………………………..…23
II.2.3.Phương pháp xử lý hóa lý………………………………………………….26
II.3.Các biện pháp tiên tiến được áp dụng hiện nay………………………...…….27
Tài liệu tham khảo…………………...……………………………………….…..34
KẾT LUẬN …………………………...……………………………………….…35
1

DANH SÁCH CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
• QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.
• TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
• pH= -log[H+] = -log[a+].
• BOD: Nhu cầu Oxy sinh hóa: là lượng Oxy mà vi khuẩn cần có trong quá
trình ổn định các chất hữu cơ có thể phân hủy được ở điều kiện hiếu khí.
• BOD5: Nhu cầu Oxy sin hóa sau 5 ngày.
• COD: Nhu cầu Oxy hóa học: là lượng Oxy cần thiết đẻ Oxy hóa hóa học các
chất hữu cơ trong nước thải thành CO2 và H2O.
• TCVN 6492: 1999 (ISO 10523:1994) Chất lượng nước ­ Xác định pH.
• TCVN 6001­1: 2008 Chất lượng nước ­ Xác định nhu cầu Oxy hoá sau n 
ngày   (BODn)   ­   Phần   1:   Phương   pháp   pha   loãng   và   cấy   có   bổ   sung 
Allylthiourea.
• TCVN 6491: 1999 (ISO 6060: 1989) Chất lượng n ước ­ Xác định nhu cầu 
Oxy hóa học (COD).
• TCVN 6625: 2000 (ISO 11923: 1997) Chất lượng nước ­ Xác định...
MỤC LỤC
Mục lục……………………...…………………………….……………………….1
Danh sách các kí hiệu viết tắt……………………………....………………….......2
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………....………………...4
NỘI DUNG………………………………………………….............……………..6
I.Tổng quan về nước thải tại các bệnh viện đa khoa ………….………..………….6
I.1.Khái quát về ngành y tế …………………………………………………..........6
I.2.Nhu cầu về nước cấp tại các bệnh viện đa khoa hiện nay…………………...…6
I.3.Nước thải bệnh viện đa khoa………………………………....………...............7
I.3.1.Định nghĩa, nguồn gốc, phân loại..…………..………………...……..............7
I.3.2.Thành phần, tính chất nước thải bệnh viện….…….………...…….……..…...9
I.3.3.Ảnh hưởng của nước thải bệnh viện đến con người và môi trường………...10
I.4.Hiện trạng tác động của nước thải bệnh viện tại các bệnh viện đa khoa hiện
nay…...………………………….....…………………………………………...…11
I.4.1.Hiện trạng v hệ thống xử c thải tại các bệnh viện đa khoa hiện
nay……………....……………………...……………………………………..…..11
I.4.2.Đánh giá c động của nước thải bệnh viện đến con người môi trường
sống hiện nay……...
……………………………………………………………………18
II.Đề xuất một số giải pháp và hướng giải quyết vấn đề nước thải tại các bệnh viện
đa khoa……………..……………………..………................................................21
II.1.Định hướng về vấn đề quản lý nước thải bệnh viện……………….…….....21
II.2.Biện pháp xử lý nước thải bệnh viện…………………...……….……….…...23
II.2.1.Phương pháp xử lý cơ học……………………………………………….....23
II.2.2.Phương pháp xử lý sinh học……………………………………………..…23
II.2.3.Phương pháp xử lý hóa lý………………………………………………….26
II.3.Các biện pháp tiên tiến được áp dụng hiện nay………………………...…….27
Tài liệu tham khảo…………………...……………………………………….…..34
KẾT LUẬN …………………………...……………………………………….…35
1
Vấn đề nước thải bệnh viện đa khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề nước thải bệnh viện đa khoa - Người đăng: Bit Tat Thoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Vấn đề nước thải bệnh viện đa khoa 9 10 612