Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu y sinh HA

Được đăng lên bởi minhcau113-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU Y SINH: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
TS. Trần Lê Bảo Hà
PHẦN I. CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU Y SINH – SỰ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA
Y HỌC HIỆN ĐẠI
Định nghĩa về vật liệu y sinh được đưa ra cách đây hơn 30 năm. Tuy vậy, sản
phẩm của công nghệ vật liệu y sinh đã được sử dụng từ trước công nguyên, đó là răng
giả, chỉ khâu, vật cố định xương… Cho đến nay, công nghệ vật liệu y sinh đã phát triển
mạnh mẽ trên khắp thế giới với tốc độ rất nhanh và phổ ứng dụng ngày càng rộng. Sở dĩ
có sự phát triển mạnh mẽ như thế là do nhu cầu cấy ghép vật liệu và lợi nhuận thu được
từ công nghệ này rất lớn. Hình 1 và hình 2 thể hiện tốc độ tăng trưởng của thị thường vật
liệu y sinh trên toàn thế giới và tốc độ tăng trưởng kép của thị trường vật liệu y sinh theo
từng khu vực. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, ngành công nghệ này vẫn chưa đáp ứng
đủ nhu cầu của ngành y trong việc cung cấp vật liệu cấy ghép. Bởi vì y học hiện đại
không chỉ tập trung vào việc chữa các khuyết hổng mà còn quan tâm rất nhiều đến khả
năng “tái tạo” được khuyết hổng đó.

Hình 1. Thị trường vật liệu sinh học trên toàn thế giới

CAGR

Regional Biomaterials Market CAGR
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

USA
EUROPE
ASIAN

USA

EUROPE

ASIAN

Source: Global Biomaterials Market, published by Markets and Markets

Hình 2. CAGR vật liệu sinh học theo từng khu vực
PHẦN II. Y HỌC VIỆT NAM – SỰ CẦN THIẾT TIẾP CẬN VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU Y SINH
Có 2 lý do chính để Việt Nam tiếp cận và phát triển công nghệ vật liệu y sinh:
-

Hội nhập:
Ngày 18/5/2011, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020. Mục tiêu của
đề án nhằm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh trong một số lĩnh vực khoa học và công
nghệ vào năm 2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, rút
ngắn khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ của nước ta với khu vực và thế giới.
Cụ thể đến năm 2015: Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ Việt Nam có đủ năng lực
trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của khu vực và
thế giới trong một số lĩnh vực ưu tiên trọng điểm; đến năm 2020, tổ chức khoa học và
công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm có đủ năng
lực hợp tác với các đối tác nước ngoài, tiếp thu, làm chủ, đổi mới và sáng tạo công nghệ.
Một số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên, trọng
điểm của Việt Nam xác lập được vị trí trong ...
CÔNG NGH VT LIU Y SINH: TÌNH HÌNH HIN TI
VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
TS. Trn Lê Bo
PHN I. CÔNG NGH VT LIU Y SINH S PHÁT TRIN TT YU CA
Y HC HIN ĐI
Định nghĩa về vt liệu y sinh được đưa ra cách đây hơn 30 năm. Tuy vy, sn
phm ca công ngh vt liệu y sinh đã được s dng t trước công nguyên, đó răng
gi, ch khâu, vt c định xương… Cho đến nay, công ngh vt liệu y sinh đã phát triển
mnh m trên khp thế gii vi tốc đ rt nhanh và ph ng dng ngày càng rng. S
s phát trin mnh m như thế do nhu cu cy ghép vt liu và li nhuận thu được
t công ngh này rt ln. Hình 1 và hình 2 th hin tốc độ tăng trưởng ca th thưng vt
liu y sinh trên toàn thế gii và tốc độ tăng trưởng kép ca th trường vt liu y sinh theo
tng khu vc. Tuy vậy, đến thời đim hin ti, ngành công ngh này vn chưa đáp ng
đủ nhu cu ca ngành y trong vic cung cp vt liu cy ghép. Bi y hc hiện đại
không ch tp trung o vic cha các khuyết hng còn quan tâm rt nhiều đến kh
năng “tái tạo” được khuyết hổng đó.
Vật liệu y sinh HA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu y sinh HA - Người đăng: minhcau113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật liệu y sinh HA 9 10 134