Ktl-icon-tai-lieu

Vệ sinh & an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi Aelita Marie
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
vi sinh vật vô cùng
hú và đa dạng , tác
a nó đến thực phẩm
c nhau tùy thuộc vào
hần dinh dưỡng của
thực phẩm. Có nhiều
có lợi và có hại, trong
bài này chỉ đề cập đến
vi sinh vật có hại, gây hư
ực phẩm, sinh ra chất
ho cơ thể

5/10/2012

VỆ SINH
& AN TOÀN THỰC PHẨM
Bài 4. NGỘ ĐỘC DO THỰC PHẨM
BỊ BIẾN CHẤT, ÔI, HỎNG

GV: Chu Thị Bích Phượng
1

CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM THỰC PHẨM BỊ BIẾN CHẤT
1. Do VSV làm hư hỏng và biến chất thực phẩm
1. Vi sinh vật ưa giá lạnh
2. Vi sinh vật chịu nhiệt
3. Vi khuẩn làm tiêu lipid
4. Vi sinh vật làm tiêu protein
5. Vi sinh vật ưa muối
6. Vi sinh vật tiêu chất pectin
7. Vi sinh vật sinh acid
8. Nấm men và nấm mốc
9. Vi khuẩn hiếu khí sinh nha
Bào ưa nhiệt độ trung bình

10. Vi khuẩn kỵ khí sinh nha bào
ưa nhiệt độ trung bình
11. Vi khuẩn hình thành nha bào
gây chua lè
12. Vi khuẩn hình thành nha bào
chua lè ưa nhiệt
13. Vi khuẩn kỵ khí ưa nhiệt
14. Vi khuẩn có nha bào sinh H2S

2. Do oxy hóa chất béo và các chất sinh học khác
3. Do quá trình lên men làm biến chất tinh bột và
đường
2

1

á lạnh có thể phát
ều kiện đông lạnh
, thịt, thủy hải sản) –
Flavobacterium

ó thể sống sót sau
nhiệt độ cao , đặc
khi xử lý sữa bằng
hanh trùng pasteur
lostridium,

pid: thủy phân,
béo và hầu hết các
magarine,…
Staphylococcus

otein: thủy phân
oại aa. Bacillus,

hầu hết bắt nguồn
uan đến sự hư hỏng
Một số VSV có thể
u kiện áp suất thẩm
nấm men có thể
g dung dịch đường
m đặc thường làm
ng, nước quả cô

c động của nhóm
SV này chủ yếu dựa
ên các hệ enzyme
hác nhau phân giải
pid, glucid, protein.
hực phẩm biến đổi
ạnh nhưng ko
ược bảo quản đúng
ch tạo mt thuận
i cho VSV gây bệnh
oạt động

5/10/2012

1.Vi sinh vật ưa giá lạnh
2.Vi sinh vật chịu nhiệt
3.Vi khuẩn làm tiêu Lipid
4.Vi sinh vật làm tiêu protein
5.Vi sinh vật ưa muối
6.Vi sinh vật tiêu chất pectin
7.Vi sinh vật sinh acid
8.Nấm men và nấm mốc
9.Vi khuẩn hiếu khí sinh nha bào ưa nhiệt độ trung bình
10.Vi khuẩn kỵ khí sinh nha bào ưa nhệt độ trung bình
11.Vi khuẩn hình thành nha bào gây chua lè
12.Vi khuẩn hình thành nha bào gây chua lè ưa nhiệt
13.Vi khuẩn kỵ khí ưa nhiệt
14.Vi khuẩn có nha bào sinh H2S

VSV làm tiêu chất pec
hàm lượng pectin tro
làm mềm quả và rau

Nhóm Vk sinh acid lac
trọng nhất, bên cạnh
một số nấm mốc và n
sinh acid citric, acid o

Nấm men và nấm mố
phát triển ở pH thấp,
muối hoặc đường làm
của lương thực, tp, si
mycotoxin

Vi khuẩn gây chua ...
5/10/2012
1
VỆ SINH
& AN TOÀN THỰC PHẨM
GV: Chu Thị Bích Phượng
Bài 4. NGỘ ĐỘC DO THỰC PHẨM
B BIN CHT, ÔI, HNG
1
CC NGUYÊN NHÂN M THỰC PHẨM B BIN CHT
1. Do VSV lm hng và bin cht thc phm
2
1. Vi sinh vật ưa giá lạnh
2. Vi sinh vật chịu nhiệt
3. Vi khuẩn làm tiêu lipid
4. Vi sinh vật làm tiêu protein
5. Vi sinh vật ưa muối
6. Vi sinh vật tiêu chất pectin
7. Vi sinh vật sinh acid
8. Nấm men và nấm mốc
9. Vi khuẩn hiếu khí sinh nha
Bào ưa nhiệt độ trung bình
10. Vi khuẩn kỵ khí sinh nha bào
ưa nhiệt độ trung bình
11. Vi khuẩn hình thành nha bào
gây chua lè
12. Vi khuẩn hình thành nha bào
chua lè ưa nhiệt
13. Vi khuẩn kỵ khí ưa nhiệt
14. Vi khuẩnnha bào sinh H
2
S
Thế gii vi sinh vật vô cng
phong phú và đa dạng , tc
động ca n đến thc phẩm
cng khc nhau ty thuộc vo
thnh phn dinh dưng ca
tng loi thc phẩm. C nhiu
loại VSV c lợi và c hại, trong
phạm vi bi ny ch đ̀ cập đến
cc loại vi sinh vật c hại, gây
hng thc phẩm, sinh ra chất
độc hại cho thể
2. Do oxy ha cht bo và cc cht sinh hc khc
3. Do qu trnh lên men lm bin cht tinh bt và
đưng
Vệ sinh & an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vệ sinh & an toàn thực phẩm - Người đăng: Aelita Marie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Vệ sinh & an toàn thực phẩm 9 10 975