Ktl-icon-tai-lieu

Vệ sinh an toàn thực phẩm Phạm Thị Đan Phượng

Được đăng lên bởi santa308
Số trang: 577 trang   |   Lượt xem: 3299 lần   |   Lượt tải: 3 lần
VỆ SINH - AN TOÀN
THỰC PHẨM

GV: Phạm Thị Đan Phượng
1

MỤC LỤC

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Các khả năng gây mất vệ sinh
và an toàn thực phẩm (VSATTP) và biện
pháp phòng ngừa

2

Chương I: Mở đầu
1.1 Đại cương về VSATTP
1.1.1 Một số khái niệm chung
1.1.2 Tầm quan trọng và tính cấp thiết của chương trình
VSATTP
1.1.3 Mối liên hệ chương trình VSATTP và các chương
trình quản lý chất lượng hiện hành
1.2 Đánh giá mức độ VSATTP
1.2.1 Các phương pháp xác định độc tính của độc chất
gây ngộ độc thực phẩm
1.2.2 Điều kiện chung để đảm bảo VSATTP
1.2.3 Làm vệ sinh và kiểm soát vệ sinh tại cơ sở sản xuất
3

Chương I
1.3. Những vấn đề VSATTP còn tồn tại và
biện pháp phòng ngừa chung
1.3.1. Những vấn đề VSATTP còn tồn tại
hiện nay
1.3.2. Biện pháp phòng ngừa chung
4

Chương 2: Các khả năng gây mất VSATTP và
biện pháp phòng ngừa
2.1 Khả năng gây mất ATTP do vi sinh vật
2.1.1 Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài
của thực phẩm đến sự phát triển của vi sinh vật
2.1.2 Khả năng gây mất ATTP do vi sinh vật
2.1.2.1 Khả năng gây mất ATTP do vi khuẩn và biện
pháp phòng ngừa
2.1.2.2 Khả năng gây mất ATTP do virus và biện pháp
phòng ngừa
2.1.2.3 Khả năng gây mất ATTP do ký sinh trùng và biện
pháp phòng ngừa
5

Chương 2: Các khả năng gây mất VSATTP và
biện pháp phòng ngừa
2.2 Khả năng gây mất ATTP do chất hóa học do con
người vô tình đưa vào
2.2.1 Khả năng gây mất ATTP do các chất sinh ra trong quá
trình chế biến, bảo quản và biện pháp phòng ngừa.
2.2.2 Khả năng gây mất ATTP do dư lượng thuốc thú y
(hormone, kháng sinh) và biện pháp phòng ngừa.
2.2.3 Khả năng gây mất ATTP do kim loại nặng và biện pháp
phòng ngừa.
2.2.4 Khả năng gây mất ATTP do vật liệu nhựa làm đồ dùng
chứa đựng TP và biện pháp phòng ngừa.
2.2.5 Khả năng gây mất ATTP do dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật và biện pháp phòng ngừa.
6

Chương 2: Các khả năng gây mất VSATTP và
biện pháp phòng ngừa
2.3 Khả năng gây mất ATTP do các chất hóa học
do con người đưa vào có mục đích và biện
pháp phòng ngừa
2.3.1 Khái quát về chất phụ gia và các quy định sử
dụng phụ gia thực phẩm.
2.3.2 Một số chất phụ gia gây ngộ độc thực phẩm và
biện pháp phòng ngừa.
7

Chương 2: Các khả năng gây mất VSATTP và
biện pháp phòng ngừa
2.4 Khả năng gây mất ATTP do các độc tố tự nhiên
trên nguyên liệu và biện pháp phòng ngừa
2.4.1 Khả năng gây mất ATTP do các chất phản dinh
dưỡng và biện pháp phòng ngừa.
2.4.2 Khả năng gây mất ATTP do độc tố tự nhiên có ở
động vật và biện pháp phòng ngừa.
2.4.3 Khả năng gây mất ATTP do độc tố tự nhiên có...
1
VỆ SINH - AN TOÀN
THỰC PHẨM
GV: Phạm Thị Đan Phượng
Vệ sinh an toàn thực phẩm Phạm Thị Đan Phượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vệ sinh an toàn thực phẩm Phạm Thị Đan Phượng - Người đăng: santa308
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
577 Vietnamese
Vệ sinh an toàn thực phẩm Phạm Thị Đan Phượng 9 10 273