Ktl-icon-tai-lieu

Xquang bụng không sửa soạn

Được đăng lên bởi Văn Trần
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XQUANG
BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN
(PLAIN ABDOMEN FILM)

MỤC TIÊU
1. PHÂN BIỆT XQUANG BKSS – KUB
2. HÌNH ẢNH TRÀN KHÍ Ổ BỤNG TƢ THẾ
ĐỨNG? TƢ THẾ NẰM?
3. HÌNH ẢNH TẮC RUỘT CƠ HỌC?
TẮC RUỘT CƠ NĂNG? PHÂN BIỆT?

BKSS – KUB
(PLAIN ABDOMEN – KIDNEYS, URETERS, BLADDER)

BKSS

KUB

Mục đích

Bất thƣờng ổ bụng: tràn khí ổ Bất thƣờng hệ niệu: vị trí,
bụng, mực nƣớc hơi …
kích thƣớc, sỏi cản quang ..

Chuẩn bị bn

Không cần

Làm sạch bụng

Tƣ thế chụp

Đứng, nằm nghiêng trái

Nằm

Phim đạt

Vòm hoành ---> lỗ bịt

Cực trên thận (D11) – bờ
trên xƣơng mu

BKSS đứng

BKSS nằm nghiêng T

KUB

TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM
• THÀNH BỤNG
• CẤU TRÚC XƢƠNG
• VÒM HOÀNH
• TẠNG ĐẶC
• ỐNG TIÊU HÓA

(THAM KHẢO)

HÌNH ẢNH BÌNH THƯỜNG
TRÊN PHIM BKSS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DẠ DÀY
RUỘT NON
ĐẠI TRÀNG
GAN
LÁCH (+/-)
THẬN
ĐÓNG VÔI BÌNH THƢỜNG
CÁC ĐƢỜNG MỠ

Dạ dày
Gan

Ruột non

Thận
Đƣờng mỡ
cạnh phúc
mạc
Đƣờng mỡ
cạnh cơ
thắt lƣng

Đại tràng
Lách to

Đóng vôi đm chủ
Vôi hóa tĩnh mạch vùng chậu
(phlebolith)

Đóng vôi
sụn sƣờn

CÁC HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
TRÊN PHIM BKSS
•

MỨC DỊCH

• CÁC QUAI RUỘT DÃN
• CÁC QUAI RUỘT BỊ ĐẨY
• KHÍ TỰ DO

• KHÍ SAU PHÚC MẠC
• KHÍ TRONG ĐƢỜNG MẬT, TĨNH MẠCH CỬA
• KHÍ Ở THÀNH BỤNG
• ĐÓNG VÔI BẤT THƢỜNG
• CÁC ĐƢỜNG MỠ
• DỊCH TỰ DO

Quai ruột non dãn

Mức dịch - khí

Gan lớn đẩy các quai ruột

Khí tự do dƣới hoành

Khí sau phúc mạc
(quanh thận)

Khí trong tĩnh mạch cửa

Khí trong đường mật

Sỏi túi mật

Sỏi thận

Nang giả tụy đóng vôi

Đóng vôi tụy/ viêm tụy mạn

Dịch ổ bụng

Đường mỡ cạnh phúc mạc
không liên tục/ VPM

HÌNH ẢNH BỆNH LÝ BỤNG CẤP
1. TRÀN KHÍ Ổ BỤNG
2. TẮC RUỘT

TRÀN KHÍ Ổ BỤNG
1. NGUYÊN NHÂN
2. HÌNH ẢNH XQUANG

NGUYÊN NHÂN
1. THỦNG TẠNG RỖNG
2. SAU PHẪU THUẬT
3. NGUYÊN NHÂN PHỤ KHOA
….

XQUANG
1. H.A TƢ THẾ ĐỨNG
2. H.A TƢ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI
3. H.A TƢ THẾ NẰM

4. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
5. THỦNG TẠNG RỖNG KHÔNG THẤY LIỀM KHÍ

6. TRƢỜNG HỢP THỦNG ĐẶC BIỆT

H.A TƯ THẾ ĐỨNG
• HÌNH LIỀM SÁNG GIỮA GAN – DD VÀ
CƠ HOÀNH
• MỘT HOẶC HAI BÊN
• 20 – 50ml/ 6 – 8g (60% trƣờng hợp)

HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI

• KHÍ GIỮA THÀNH BỤNG – BỜ NGOÀI GAN
THÀNH BỤNG – HỐ CHẬU PHẢI

• CHỤP KHI TƢ THẾ ĐỨNG KHÔNG THẤY
HAY LƢỢNG KHÍ ÍT

HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM
•
•
•
•

DẤU HIỆU QUẢ BÓNG
DẤU HIỆU RIGLER
DÂ...
XQUANG
BNG KHÔNG SA SON
(PLAIN ABDOMEN FILM)
Xquang bụng không sửa soạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xquang bụng không sửa soạn - Người đăng: Văn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Xquang bụng không sửa soạn 9 10 590