Ktl-icon-tai-lieu

Y học cổ truyền

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé y tÕ

Y lý y häc cæ truyÒn
S¸ch ®µo t¹o B¸c sÜ y häc cæ truyÒn
M∙ sè: §.08.Z.03
Chñ biªn:
ThS. Ng« anh dòng

Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2008
1

ChØ ®¹o biªn so¹n:
Vô Khoa häc & §µo t¹o, Bé Y tÕ

Chñ biªn:
ThS. Ng« Anh Dòng

Nh÷ng ng−êi biªn so¹n:
PGS. TS. Phan Quan ChÝ HiÕu
PGS. TS. NguyÔn ThÞ Bay
ThS. Lª Hoµng S¬n

Tham gia tæ chøc b¶n th¶o
ThS. PhÝ V¨n Th©m
TS. NguyÔn M¹nh Pha

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y
tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ®¹i häc Ngµnh Y tÕ. Bé Y tÕ tæ chøc
biªn so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn ngµnh
theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c
®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch Y lý y häc cæ truyÒn ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña
Tr−êng §¹i häc Y - D−îc TP. Hå ChÝ Minh trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc
phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhµ gi¸o giµu kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c
®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng, néi dung chÝnh
x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn ViÖt
Nam. S¸ch trang bÞ cho sinh viªn c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ y lý y häc cæ truyÒn.
S¸ch Y lý y häc cæ truyÒn ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n ThÈm ®Þnh s¸ch vµ
tµi liÖu d¹y - häc Chuyªn ngµnh B¸c sÜ y häc cæ truyÒn cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh
vµo n¨m 2006, Bé Y tÕ ban hµnh lµm tµi liÖu d¹y - häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n
cña Ngµnh Y tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh sö dông s¸ch sÏ ®−îc
chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n Bé m«n Y häc cæ truyÒn c¬ së, Khoa Y häc
cæ truyÒn, Tr−êng §¹i häc Y - D−îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· dµnh nhiÒu
c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy, c¶m ¬n GS. Hoµng B¶o Ch©u vµ PGS. TS.
NguyÔn Nh−îc Kim ®· ®äc ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi
phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc Y tÕ.
LÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång
nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

Vô khoa häc vµ ®µo t¹o
Bé Y tÕ

3

4

Lêi nãi ®Çu
Víi môc ®Ých lÊy häc sinh, sinh viªn lµ trung t©m cña ph−¬ng ph¸p ®µo
t¹o ®ång thêi h−ëng øng viÖc biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa trong Dù ¸n Gi¸o dôc ®¹i
häc cña §¹i häc Y D−îc TP. Hå ChÝ Minh vµ Bé Y tÕ. Bé m«n Y häc cæ truyÒn c¬
së - Khoa Y häc cæ truyÒn - §¹i häc Y D−îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· biªn
so¹n cuèn s¸ch “Y lý Y häc cæ truyÒn” cho ®èi t−îng lµ sinh viªn ®¹i häc Chuyª...
1
Bé y tÕ
Y lý y häc cæ truyÒn
S¸ch ®µo t¹o B¸c sÜ y häc cæ truyÒn
M sè: §.08.Z.03
Chñ biªn:
ThS. Ng« anh dòng
Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2008
Y học cổ truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Y học cổ truyền - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Y học cổ truyền 9 10 493