Ktl-icon-tai-lieu

y học

Được đăng lên bởi pvd_1989
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các kiểu thông khí nhân tạo
CN, 12/18/2011 - 22:10 - quanlydiendan

GIỚI THIỆU
CÁC KIỂU THÔNG KHÍ ĐẶC HIỆU
Thông khí nhân tạo điều khiển (Controlled Mechanical Ventilation = CMV )
Thông khí điều khiển/hỗ trợ ( Assist/Control Ventilation = A/C V )
Thông khí nhân tạo hỗ trợ ( Assisted Mechanical Ventilation = AMV )
Thông khí điều khiển ngắt quãng (Intermittent Mandatory ventilation = IMV )
Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì (Synchronized Intermittent mandatory Ventilation=
SIMV )
Áp lực đường thở liên tục dương (Continous Positive Airway Pressure= CPAP )
Thông khí điều khiển áp lực (Pressure-Controlled Ventilation = PCV )
Thông khí hỗ trợ áp lực (Pressure-Support ventilation )
Hỗ trợ thể tích (Volume Support = VS )
Hỗ trợ áp lực được đảm bảo thể tích (Volume- Assured Pressure Support = VAPS )
Hỗ trợ áp lực hai mức (Bilevel Pressure Assist = BPA )
Proportional Assist Ventilation
Airway Pressure Release Ventilation
Thông khí phút bắt buộc (Mandatory Minute Ventilation = MMV )
Pressure-Regulated Volume Control
HỖ TRỢ THÔNG KHÍ MỘT PHẦN HAY TOÀN BỘ
Mối tương quan giữa một loạt các kiểu nhịp thở có thể sử dụng và biến số pha-thì th ở
vào (inspiratory-phase variables) được coi như một kiểu thông khí (Chương 2). Chương này mô tả
một loạt các kiểu thông khí đặc hiệu và sau đó thảo luận về khái niệm hỗ trợ thông khí một phần
so với hỗ trợ thông khí toàn bộ.
CÁC KIỂU THÔNG KHÍ ĐẶC HIỆU
Phân loại các kiểu thông khí thường dùng được tóm t ắt trong B ảng 3-1. M ặc dù m ột s ố ki ểu thông
khí có vị trí đứng riêng trong bảng phân loại trên c ơ s ở ch ức n ăng của chúng, các ki ểu thông khí

khác có thể mang tính kết hợp. Nhiều kiểu thông khí đã được gi ới thi ệu trong nhiều năm và một
số kiểu thông khí này được mô tả trong chương này .
THÔNG KHÍ NHÂN TẠO ĐIỀU KHIỂN (CONTROLLED MECHANICAL VENTILTION =CMV)
Với thông khí nhân tạo điều khiển (CMV; Hình 3-1), máy thở cung cấp tất cả các nhịp thở và
không thể có triger của bệnh nhân. Kiểu thông khí này còn được g ọi là thông khí đi ều khi ển th ể
tích (volume-controlled ventilation); thông khí điều khiển áp lực (pressure-controlled ventilation)
hay đơn giản là kiểu điều khiển (control mode).Trên một số máy thở, chỉ có một khác biệt giữa
thông khí nhân tạo điều khiển (CMV) và thông khí điều khiển/ hỗ trợ
(assist/control(A/C) ventilation) là thông số độ nhậy được cài đặt (sensitivity setting). Thông khí
theo yêu cầu ngắt quãng (IMV) hay kiểu điều khiển/ hỗ trợ (A/C mode) có thể thực hiện kiểu
thông khí cơ học điều khiển nếu...
Các ki u thông khí nhân t o
CN, 12/18/2011 - 22:10 - quanlydiendan
GI I THI U
CÁC KI U THÔNG KHÍ C HI U ĐẶ
Thông khí nhân t o i u khi n (Controlled Mechanical Ventilation = CMV ) đ ề
Thông khí i u khi n/h tr ( Assist/Control Ventilation = A/C V )đ ề
Thông khí nhân t o h tr ( Assisted Mechanical Ventilation = AMV )
Thông khí i u khi n ng t quãng (Intermittent Mandatory ventilation = IMV )đ ề
Thông khí i u khi n ng t quãngđ ề ng thì (Synchronized Intermittent mandatory Ventilation= đồ
SIMV )
Áp l c ng th liên t c d ng (Continous Positive Airway Pressure= CPAP ) đườ ươ
Thông khí i u khi n áp l c (Pressure-Controlled Ventilation = PCV )đ ề
Thông khí h tr áp l c (Pressure-Support ventilation )
H tr th tích (Volume Support = VS )
H tr áp l c cđượ mđả b o th tích (Volume- Assured Pressure Support = VAPS )
H tr áp l c hai m c (Bilevel Pressure Assist = BPA )
Proportional Assist Ventilation
Airway Pressure Release Ventilation
Thông khí phút b t bu c (Mandatory Minute Ventilation = MMV )
Pressure-Regulated Volume Control
H TR THÔNG KHÍ M T PH N HAY TOÀN B
M i t ng quan gi a ươ m t lo t các ki u nh p th có th s d ng và bi n s pha-thì th ế
vào (inspiratory-phase variables) c coi nh m t ki u thông khí (đượ ư Ch ngươ 2). Ch ng này mô t ươ
m t lo t các ki u thông khí c hi u và sau ó th o lu n đặ đ v khái ni m h tr thông khí m t ph n
so v i h tr thông khí toàn b .
CÁC KI U THÔNG KHÍ C HI U ĐẶ
Phân lo i các ki u thông khí th ng dùng c tóm t t trong B ng 3-1. M c dù m t s ki u thông ườ đượ
khí có v trí ng riêng trong b ng phân lo i trên c s ch c n ng c a chúng, các ki u thông khí đứ ơ ă
y học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
y học - Người đăng: pvd_1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
y học 9 10 729