Dạng bài tập điền số, điền dấu – Toán lớp 1

Một số bài tập điền số, điền dấu dành cho học sinh lớp 1 tự làm luyện tập kiểm tra kiến thức môn Toán: cộng trừ, nhớ số.

Bài 1. Tính :

a) 74 – 34 + 10 =

b) 60 + 10 – 50 =

c) 53 + 15 – 88 =

d) 90 + 9 – 98 =

e) 54 – 23 – 14 + 63 =

f) 12 + 17 + 14 + 8 + 3 + 6 =

g) 74 + 54 + 44 – 50 – 40 – 70 =

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 14 là số liền trước của số…………

b) Số bộ nhất có hai chữ số là………

c) 81 là số liền sau của số …………

d) Ba chục que tính là ……… que tính.

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống

a 65 48 29 18
b 20 10 0 0
a + b 85 58 49 38 28
a – b 45 0 25

Bài 4. Viết số bộ nhất có một chữ số    ……….

Viết số lớn nhất  có hai chữ số  ……….

Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số………..

Viết số liền sau số bộ nhất có hai chữ số…………

Bài 5. Điền dấu >; <; =  thích hợp vào ô trống:

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1

Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-1

Bài 7. Điền số thích hợp vào ô trống?

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-2

Bài 8. Điền số thích hợp vào ô trống?

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-3

Bài 9. Điền số thích hợp vào ô trống?

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-4

Bài 10. Điền số thích hợp vào ô trống?

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-5

Bài 11. Điền số thích hợp vào ô trống

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-6

Bài 12. Điền số vào các hình

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-7

Bài 13. Điền số thích hợp vào ô trống

Dạng bài tập điền số, điền dấu - Toán lớp 1-8

* Download (click vào để tải về): Bài tập điền số, điền dấu – Toán lớp 1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.