Ktl-icon-tai-lieu

anh văn chuyên ngành ô tô

Được đăng lên bởi toithichemthui
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Active body control Điều khiển thân vỏ tích linh hoạt
Active Service System Hệ thống hiển thị định kỳ bảo dưỡng
Air cleaner Lọc gió
Air flow sensor (Map sensor) Cảm biến bướm gió
Air temperature sensor Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Alternator Assy Máy phát điện
Anti­brake system Phanh chống bó cứng
Auto trans selector lever positions Tay số tự động
Automatic mixture control Điều chỉnh hỗn hợp tự động
“Lugging” the engine Hiện tượng khi hộp số không truyền đủ momen 
tới bánh xe.
ADD (Additional) Thêm
ADJST (Adjust) Điều chỉnh
AFL (adaptive forward lighting) Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
AIR pump (Secondary air injection pump) Bơm không khí phụ
AIR system (Secondary air injection system) Hệ thống bơm không khí 
phụ
Airmatic Hệ thống treo bằng khí nén
APCS (Advanced Pre ­ Collision System ) Hệ thống cảnh báo phát hiện 
người đi bộ phía trước
ARTS (adaptive restraint technology system) Hệ thốngđiện tử kích hoạt 
gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điển sảy ra va chạm
ASR (Acceleration Skid Regulation) Hệ thống điều tiết sự trượt
AT (Automatic transmission), MT (Manual transmission) H ộp s ố t ự động 
và hộp số cơ.
ATDC : after Top dead center Sau điểm chết trên
AWS (All Wheel Steering) Hệ thống lái cho cả 4 bánh
B
Bore Đường kính pittông
Baffle, tail pipe Chụp ống xả (Có thể là inốc)
Balanceshaft sub ­ assy Trục cân bằng
Barometric pressure Máy đo áp suất
Barometric pressure sensor­BCDD Cảm biến máy đo áp suất
Battery voltage Điện áp ắc quy

Bearing Vòng bi hoặc bạc
Bearing, Balanceshaft Bạc trục cân bằng
Bearing, camshaft Bạc cam
Bearing, connecting rod Bạc biên
Bearing, crankshaft Bạc baliê
Belt Dây cu roa
Belt, V (for cooler compressor to camshaft pulley) Cu roa kéo điều hoà 
từ pu ly trục cơ
Belt, V (for van pump) Cu roa bơm trợ lực
Block assy, short Lốc máy
Body Assy, Throttle Cụm bướm ga
Bolt Bu lông
Boot, Bush Dust (for rear disc brake) Chụp cao su đầu chốt chống bụi 
(cho cụm phanh sau)
Bracket, exhaust pipe support Chân treo ống xả (Vỏ hoặc bao ngoài 
bằng sắt)
Brackit, Variable Resistor Giá bắt Điện trở (Điều chỉnh để thay đổi giá 
trị)
Bush, exhaust valve guide Ống dẫn hướng xu páp xả
Bush, intake valve guide Ống dẫn hướng xu páp hút
BA (brake assist) Hệ thống hỗ trợ phanh gấp.
BARO (Barometric pressure) Máy đo áp suất
BAROS­BCD (Barometric pressure sensor­BCDD) Cảm biến máy đo áp 
suất
BAS (Brake Assist System) Bộ trợ lực phanh
BDC (Bottom dead center) Điểm chết dưới
BHP (Brake Horse Power) Áp lực phanh
c
Carburettor Bộ chế hòa...
Active body control Đi u khi n thân v tích linh ho t
Active Service System H th ng hi n th đ nh k b o d ng ưỡ
Air cleaner L c gió
Air flow sensor (Map sensor) C m bi n b m gió ế ướ
Air temperature sensor C m bi n nhi t đ khí n p ế
Alternator Assy Máy phát đi n
Anti-brake system Phanh ch ng bó c ng
Auto trans selector lever positions Tay s t đ ngố ự
Automatic mixture control Đi u ch nh h n h p t đ ng
“Lugging” the engine Hi n t ng khi h p s không truy n đ momen ượ
t i bánh xe.
ADD (Additional) Thêm
ADJST (Adjust) Đi u ch nh
AFL (adaptive forward lighting) Đèn pha m d i chi u sá ng theo góc lái. ế
AIR pump (Secondary air injection pump) B m không khí phơ
AIR system (Secondary air injection system) H th ng b m không khí ơ
ph
Airmatic H th ng treo b ng khí nén
APCS (Advanced Pre - Collision System ) H th ng c nh báo phát hi n
ng i đi b phía tr cườ ướ
ARTS (adaptive restraint technology system) H th ngđi n t kích ho t
g i h i theo nh ng thông s c n thi t t i th i đi n s y ra va ch m ơ ế
ASR (Acceleration Skid Regulation) H th ng đi u ti t s tr t ế ượ
AT (Automatic transmission), MT (Manual transmission) H p s t đ ng ố ự
và h p s c . ơ
ATDC : after Top dead center Sau đi m ch t trên ế
AWS (All Wheel Steering) H th ng lái cho c 4 bánh
B
Bore Đ ng kính pittôngườ
Baffle, tail pipe Ch p ng x (Có th là in c)
Balanceshaft sub - assy Tr c cân b ng
Barometric pressure Máy đo áp su t
Barometric pressure sensor-BCDD C m bi n máy đo áp su t ế
Battery voltage Đi n áp c quy
anh văn chuyên ngành ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anh văn chuyên ngành ô tô - Người đăng: toithichemthui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
anh văn chuyên ngành ô tô 9 10 7