Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi manhtuan1992hn-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
Số: 03 /QĐ-ĐHMĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT- BNV ngày 24/01/2011 về Hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công tác Thi đua,
Khen thưởng" trong Trường Đại học Mỏ Địa Chất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2013-2014. Các Quy định
trước đây trái với Quy định kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và CBVC Trường Đại học Mỏ
Địa Chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường;
- BGH;
- Công đoàn, ĐTN;
- Lưu HĐ Thi đua, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn A

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03 /QĐ-ĐHMĐC
Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;
- Căn c Lut Thi đua, Khen thưng s 15/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Thi đua, Khen thưng ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy
định chi tiếtớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Thông s 02/2011/TT- BNV ngày 24/01/2011 v Hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhy "Quy định về công tác Thi đua,
Khen thưởng" trong Trường Đại học Mỏ Địa Chất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2013-2014. Các Quy định
trước đây trái với Quy định kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Th trưởng các đơn v trc thuc CBVC Trường Đi học M
Đa Cht chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường;
- BGH;
- Công đoàn, ĐTN;
- Lưu HĐ Thi đua, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Văn A
Bài kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản - Người đăng: manhtuan1992hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản 9 10 994