Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Hong Ngoc Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
mét sè bµi tËp c¬ b¶n m«n kinh tÕ c«ng céng
Bµi sè 1:
Mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng g©y « nhiÔm m«i trường xung quanh. Díi ®©y lµ
mét sè d÷ liÖu m« t¶ t×nh tr¹ng ®ã:
s¶n lîng (tÊn)
Q
1
2
3
4
5
6
7
8

chi phÝ t nh©n
biªn (USD)
MPC
12
12
12
12
12
12
12
12

lîi Ých biªn
(USD)
MB
24
22
20
18
16
14
12
10

chi phÝ ngo¹i lai
biªn
(USD) MEC
4
6
8
10
12
14
16
18

Yªu cÇu:
a. Møc
s¶n lîng
tèi u thÞ
trêng vµ
tèi u x·
héi.

b. Tæn thÊt phóc l¬Þ do ¶nh hëng ngo¹i lai g©y ra.
c. ChÝnh phñ nªn can thiÖp bÊng thuÕ hay trî cÊp? Møc can thiÖp tèi u trªn mét
®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao nhiªu?
d. Tæng doanh thu thuÕ (ho¨c tæng trî cÊp lµ bao nhiªu) ?
Bài số 2:
Ngành X chỉ sẵn sàng giảm 2K khi sử dụng nhiều hơn 3L.
Ngành Y chỉ giảm 1K khi sử dụng nhiều hơn 3L.
Trạng thái phân bổ nguồn lực hiện tại đã đạt hiệu quả Pareto chưa? Nếu chưa thì
nên di chuyển nguồn lực như thế nào để làm tăng sản lượng cho nền kinh tế?
Bài số 3:
A chỉ sẵn sàng đổi 2X để lấy 1Y.
B chỉ đổi 1X khi nhận về 2Y.
Trạng thái phân phối hiện tại đã đạt hiệu quả Pareto chưa? Nếu chưa thì nên trao
đổi như thế giữa 2 cá nhân để làm tăng lợi ích tiêu dùng?
Bài số 4:
Trong sản xuất nếu giảm 1X sẽ tăng sản xuất 2Y.
Trong tiêu dùng nếu giảm 2X cần tăng 3Y.

1

Trạng thái phân phối hiện tại đã đạt hiệu quả Pareto chưa? Nếu chưa thì nên
chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thế nào để tăng lợi ịch xã hội?
Bµi sè 5:
CÇu vÒ mét hµng ho¸ X cña hai c¸ nh©n A vµ B ®îc biÕt nh sau:
Px

QAx

QBx

8
7
6
5
4
3
2
1

10
12
14
16
18
20
22
24

8
12
16
20
24
28
32
36

Yªu cÇu:
a. X¸c ®Þnh cÇu tæng hîp cña thÞ trêng khi:
-X lµ hµng ho¸ c¸ nh©n.
-X lµ hµng ho¸ c«ng céng.
b. NÕu chi phÝ biªn ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ hµng ho¸ X lµ 5 th× møc s¶n lîng tèi u cÇn ®îc cung cÊp lµ bao nhiªu khi:
-X lµ hµng ho¸ c«ng céng.
-X lµ hµng ho¸ c¸ nh©n.
Bµi sè 6:
§êng cÇu vÒ mét s¶n phÈmX lµ: Qd = 100 - 5P , ®êng cung vÒ s¶n phÈm X lµ: Qs
= 5P. (Q: tÊn; P: triÖu ®ßng). ThÞ trêng vÒ s¶n phÈm X lµ thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o.
ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ 0,5 triÖu ®ång/tÊn.
a. TÝnh møc s¶n lîng vµ gi¸ c©n bằng thÞ trêng tríc khi cã thuÕ. X¸c ®Þnh thặng d
s¶n xuÊt vµ thặng d tiªu dïng tríc thuÕ.
b. X¸c ®Þnh g¸nh nËng thuÕ ngêi tiªu dïng ,ngêi s¶n xuÊt chÞu vµ tæng doanh thu
thuÕ cña ChÝnh phñ.
c. X¸c ®Þnh thặng d tiêu dïng vµ thặng d s¶n xuÊt sau thuÕ.
d. TÝnh tæng tæn thÊt sau thuÕ , tæn thÊt vÒ phÝa ngêi tiªu dïng vµ vÒ phÝa ngêi s¶n
xuÊt.
2

Bµi sè 7 :
Gi¶ sö A vµ B cã hµm lîi Ých nh nhau vµ ®îc m« t¶ trong biÓu sau:
Sè cam
1
2
3
4
5
6
7
8

Tæng lîi Ých
11
21
30
38
45
48...
mét sè bµi tËp c¬ b¶n m«n kinh tÕ c«ng céng
Bµi sè 1:
Mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng g©y « nhiÔm m«i trường xung quanh. Díi ®©y
mét sè d÷ liÖu m« t¶ t×nh tr¹ng ®ã:
Yªu cÇu:
a. Møc
s¶n lîng
tèi u thÞ
trêng
tèi u
héi.
b. Tæn thÊt phóc l¬Þ do ¶nh hëng ngo¹i lai g©y ra.
c. ChÝnh phñ nªn can thiÖp bÊng thuÕ hay trî cÊp? Møc can thiÖp tèi u trªn mét
®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao nhiªu?
d. Tæng doanh thu thuÕ (ho¨c tæng trî cÊp lµ bao nhiªu) ?
Bài số 2:
Ngành X chỉ sẵn sàng giảm 2K khi sử dụng nhiều hơn 3L.
Ngành Y chỉ giảm 1K khi sử dụng nhiều hơn 3L.
Trạng thái phân bổ nguồn lực hiện tại đã đạt hiệu quả Pareto chưa? Nếu chưa thì
nên di chuyển nguồn lực như thế nào để làm tăng sản lượng cho nền kinh tế?
Bài số 3:
A chỉ sẵn sàng đổi 2X để lấy 1Y.
B chỉ đổi 1X khi nhận về 2Y.
Trạng thái phân phối hiện tại đã đạt hiệu quả Pareto chưa? Nếu chưa thì nên trao
đổi như thế giữa 2 cá nhân để làm tăng lợi ích tiêu dùng?
Bài số 4:
Trong sản xuất nếu giảm 1X sẽ tăng sản xuất 2Y.
Trong tiêu dùng nếu giảm 2X cần tăng 3Y.
s¶n lîng (tÊn)
Q
chi phÝ t nh©n
biªn (USD)
MPC
lîi Ých biªn
(USD)
MB
chi phÝ ngo¹i lai
biªn
(USD) MEC
1 12 24 4
2 12 22 6
3 12 20 8
4 12 18 10
5 12 16 12
6 12 14 14
7 12 12 16
8 12 10 18
1
bài tập kinh tế công cộng - Trang 2
bài tập kinh tế công cộng - Người đăng: Hong Ngoc Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập kinh tế công cộng 9 10 390