Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thuế

Được đăng lên bởi hau-nguyen-kim
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A/Câu hỏi . Anh/chị hãy cho biết quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB đối
với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:
1. Hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước.
2. Hàng hoá nhập khẩu
3. Hàng hoá bán theo phương thức trả góp, trả chậm.
B/ Bài Tập
1/Cty ANZ thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây trong tháng 12 năm 2012
Mua vào
Giá mua
Bán ra
Giá bán
1. Xuất khẩu
400.000.000
1. Tài sản cố định dùng
chung cho doanh nghiệp
-Ôtô mới dưới 24 chỗ ngồi
550.000.000 2. Phần mềm kế toán
700.000.000
(mua làm TSCĐ)
(không chịu thuếGTGT)
2. Hàng hóa dịch vụ
dùng chung cho hoạt
động SXKD hàng hóa
3. Sản phẩm hóa chất
1.500.000.000
dịch vụ chịu thuế GTGT
và không chịu thuế
4. Máy móc thanh lý
50.000.000
GTGT,Cty không hạch
toán riêng được
a. Điện
15.000.000
b. Khách sạn
4.000.000
c. Thuê văn phòng
25.000.000
d. Thiết bị văn phòng
40.000.000
e. Nước
10.200.000
f. Điện thoại
12.000.000
Tổng cộng
Tổng cộng
Chú thích:
a. Giá mua vào , bán ra của các loại hàng hóa dịch vụ là giá chưa có thuế GTGT, hàng
hóa dịch vụ mua từ các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
b. Cty ANZ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
c. Giả sử thuế suất thuế GTGT mua vào bán ra là 10%
Yêu cầu:
- Xác định doanh số mua vào, doanh số bán ra
- Xác định thuế GTGT đầu vào và đầu ra, thuế GTGT phải nộp
2/Tại Công ty TNHH ABC có số liệu trong tháng 12/2012như sau:
Mua của Cty X 10.000 lít rượu 40 độ với giá đã có thuế GTGT là 15.000/lít
Xuất kho 8.000 lít rượu 40 độ để sản xuất 16.000 chai rượu thuốc dưới 20 độ;
Xuất bán 14.000 chai rượu thuốc dưới 20 độ với giá bán chưa thuế GTGT
60.000đ/chai.
Yêu cầu: Xác định: giá tính thuế GTGT mua vào của 01 lít rượu 40 độ, thuế tiêu
thụ đặc biệt đã trả khi mua 01 lít rược 40 độ; thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB Cty ABC
phải nộp trong tháng12/2012, biết rằng thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế
TTĐB của rượu 40 độ là 45% , của rược thuốc dưới 20 độ là 20%.

B/ Bài Tập
Trong năm 2012 Cty CP Sagiang sản xuất sản phẩm bánh phồng tôm có số liệu
như sau:
1/Trong năm Cty sản xuất được 125.000 kg bánh phồng tôm, Cty không có hàng tồn
kho đầu năm
2/Tình hình tiêu thụ trong năm
-Bán cho các công ty ABC 10.000 kg bánh phồng tôm, giá bán đã thuế GTGT là
79.200đ/kg.
-Trực tiếp bán lẻ 29.500kg bánh phồng tôm, giá bán bao gồm thuế thuế GTGT là
84.600đ/kg. Doanh nghiệp xuất tiếp khách, biếu, tặng,khuyến mại 500 kg.
-Tiêu thụ qua đại lý( bán đúng giá hưởng hoa hồng) 20.000kg bánh phồng tôm,
với giá bán ra chưa thuế GTGT là 55.000 đ/kg, tiền hoa...
A/Câu hỏi . Anh/chị hãy cho biết quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB đối
với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:
1. Hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước.
2. Hàng hoá nhập khẩu
3. Hàng hoá bán theo phương thức trả góp, trả chậm.
B/ Bài Tập
1/Cty ANZ thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây trong tháng 12 năm 2012
Mua vào Giá mua Bán ra Giá bán
1. Tài sản cố định dùng
chung cho doanh nghiệp
-Ôtô mới dư
ới 24 chỗ ngồi
(mua làm TSCĐ)
2. Hàng hóa dịch vụ
dùng chung cho hoạt
động SXKD hàng hóa
dịch vụ chịu thuế GTGT
và không chịu thuế
GTGT,Cty không hạch
toán riêng được
a. Điện
b. Khách sạn
c. Thuê văn phòng
d. Thiết bị văn phòng
e. Nước
f. Điện thoại
550.000.000
15.000.000
4.000.000
25.000.000
40.000.000
10.200.000
12.000.000
1. Xuất khẩu
2. Phần mềm kế toán
(không chịu thuếGTGT)
3. Sản phẩm hóa chất
4. Máy móc thanh lý
400.000.000
700.000.000
1.500.000.000
50.000.000
Tổng cộng Tổng cộng
Chú thích:
a. Giá mua vào , bán ra của các loại hàng hóa dịch vụ gchưa thuế GTGT, hàng
hóa dịch vụ mua từ các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
b. Cty ANZ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
c. Giả sử thuế suất thuế GTGT mua vào bán ra là 10%
Yêu cầu:
- Xác định doanh số mua vào, doanh số bán ra
- Xác định thuế GTGT đầu vào và đầu ra, thuế GTGT phải nộp
2/Tại Công ty TNHH ABC có số liệu trong tháng 12/2012như sau:
Mua của Cty X 10.000 lít rượu 40 độ với giá đã có thuế GTGT là 15.000/lít
Xuất kho 8.000 lít rượu 40 độ để sản xuất 16.000 chai rượu thuốc dưới 20 độ;
Xuất bán 14.000 chai rượu thuốc dưới 20 độ với giá bán chưa thuế GTGT
60.000đ/chai.
Yêu cầu: Xác định: giá tính thuế GTGT mua vào của 01 lít rượu 40 độ, thuế tiêu
thụ đặc biệt đã trả khi mua 01 lít rược 40 độ; thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB Cty ABC
phải nộp trong tháng12/2012, biết rằng thuế suất thuế GTGT 10%, thuế suất thuế
TTĐB của rượu 40 độ là 45% , của rược thuốc dưới 20 độ là 20%.
bài tập thuế - Trang 2
bài tập thuế - Người đăng: hau-nguyen-kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập thuế 9 10 555