Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Được đăng lên bởi thuyrom88
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 4 lần
C1
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngày lập nước đến nay của Đảng và nhân dân ta là quá trình không ngừng vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam. Đó cũng là quá trình không ngừng tổng kết thực tiễn, phát
triển lý luận để vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hiện thực, vừa hoàn thiện những đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa về mặt lý luận
của Đảng qua mười một kỳ đại hội.
Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội do các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vạch ra đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng
tạo và có kết quả vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là những nét khái quát: Xã hội
không có áp bức bóc lột; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, làm theo năng lực, phân phối theo lao động; đời sống vật
chất và tinh thần cao; con người được phát triển toàn diện; xã hội công bằng, bình đẳng; có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; nhà
nước của toàn dân; v.v.. Hơn nữa, trong một thời gian dài, chủ nghĩa xã hội được xây dựng theo mô hình kế hoạch hóa tập trung đã bị
biến dạng và tụt hậu không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước thành trì của chủ nghĩa xã hội.
Đường lối đổi mới (từ Đại hội VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đột phá vào những quan điểm sai lầm về chủ nghĩa xã hội, như tuyệt
đối hóa vai trò của chế độ công hữu; đối lập một cách máy móc sở hữu tư nhân với chủ nghĩa xã hội; đồng nhất chế độ phân phối bình
quân với chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa; phủ định chủ nghĩa tư bản một cách sạch trơn; phủ định kinh tế hàng hóa trong chủ nghĩa
xã hội; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản; v.v..
Tổng kết 5 năm đổi mới, Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã nêu 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa: “Đó là xã hội: Do nhân dân
lao động làm chủ; Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất
chủ yếu; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng
lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; Các dân tộc trong nước
bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” (1).
Đến Đại hội X (năm 2006), Đảng ta nhận định: “lý luận về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã hình thành
trên những nét cơ bản”. Đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa được Đảng nêu cụ thể hơn: “...
C1
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngày lập nước đến nay của Đảng và nhân dân ta là quá trình không ngừng vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam. Đó cũng quá trình không ngừng tổng kết thực tiễn, phát
triển lý luận để vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hiện thực, vừa hoàn thiện những đặc trưnghội hội chủ nghĩa về mặt luận
của Đảng qua mười một kỳ đại hội.
Tư tưởng về chủ nghĩa hội do các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vạch ra đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng
tạo kết quả vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ những nét khái quát: hội
không áp bức bóc lột; con người cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, làm theo năng lực, phân phối theo lao động; đời sống vật
chất tinh thần cao; con người được phát triển toàn diện; hội công bằng, bình đẳng; chế đcông hữu về liệu sản xuất; nhà
nước của toàn dân; v.v.. Hơn nữa, trong một thời gian dài, chủ nghĩa hội được xây dựng theohình kế hoạch hóa tập trung đã bị
biến dạng và tụt hậu không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước thành trì của chủ nghĩa xã hội.
Đường lối đổi mới (từ Đại hội VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đột phá vào những quan điểm sai lầm về chủ nghĩa xã hội, như tuyệt
đối hóa vai trò của chế độ công hữu; đối lập một cách máy móc sở hữu nhân với chủ nghĩa xã hội; đồng nhất chế độ phân phối bình
quân với chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa; phủ định chủ nghĩa tư bản một cách sạch trơn; phủ định kinh tế hàng hóa trong chủ nghĩa
xã hội; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản; v.v..
Tổng kết 5 năm đổi mới, Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã nêu 6 đặc trưng của hội hội chủ nghĩa: “Đó hội: Do nhân dân
lao động làm chủ; một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại chế độ công hữu về các liệu sản xuất
chủ yếu; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công,m theo năng
lực, hưởng theo lao động, cuộc sống m no, tự do, hạnh phúc, điều kiện phát triển toàn diện nhân; Các dân tộc trong nước
bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”
(1)
.
Đến Đại hội X (năm 2006), Đảng ta nhận định: “lý luận về hội hội chủ nghĩa con đường đi lên chủ nghĩa hội đã hình thành
trên những nét cơ bản”. Đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa được Đảng nêu cụ thể hơn: “là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng,
dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi
áp bức, bất công, cuộc sốngm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn
kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân
dân các nước trên thế giới”
(2)
.
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội”
(bổ sung, phát triển năm 2011) đã điều chỉnh, chuẩn hóa một số nội dung
đọng hóa một số đặc trưng: “Xã hội hội chủ nghĩa nhân dân ta xây
dựng hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do
nhân dân làm chủ; nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất
hiện đại quan hsản xuất tiến bộ phù hợp; nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc; con người cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,
điều kiện phát triển toàn diện; c dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển;
Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo;quan hệ hữu nghị và
hợp tác với các nước trên thế giới”
(3)
.
1 - Đặc trưng bao quát nhất của hội hội chủ nghĩa do nhân dân ta xây dựng được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định, là: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh những giá trị hội tốt đẹp nhất, ước ngàn đời của loài người, cho nên cũng mục
tiêu phấn đấu của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đây là đặc trưng phổ quát, có tính bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, nó thể hiện sự khác
nhau căn bản, sự tiến bộ hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa so với các chế độ xã hội trước đó. Xã hội tư bản có đời sống vật chất và
tiện nghi rất cao; dân thể giàu, nước thể mạnh, nhưng từ trong bản chất của chế độhội bản, đó không thể công bằng
dân chủ: nnước nhà nước sản; giàu cho nhà bản; sự giàu mạnh được bằng quan hệ bóc lột. Trong hội như
vậy, người dân không thể là chủ và làm chủ xã hội.
Xây dựng hội “dân chủ, công bằng, văn minh” quá trình cùng khó khăn, gian khổ lâu dài trong hoàn cảnh điều kiện Việt
Nam - một nước còn nghèo, đang phát triển, chưa “nền đại công nghiệp” (điều kiện cần thiết đ xây dựng chủ nghĩa hội như
C.Mác đã chỉ rõ), v.v.. Nhưng để trở thành xã hội xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng nêu trên, không có cách nào khác là toàn Đảng,
toàn dân ta phải nỗ lực sáng tạo, chiếm lĩnh các đỉnh cao của hội. Và, Việt Nam đang từng bước đạt tới các mục tiêu cần trong
hiện thực.
Những nội dung tổng quát về xã hội xã hội chủ
nghĩa được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội
của Đảng, đặc biệt là Đại hội X và Đại hội XI cho
thấy, lý luận về chủ nghĩa xã hội ngày càng đạt được
những bước phát triển mới, những đặc trưng của nó
ngày càng được khái quát hóa tiêu biểu hơn, hợp lý
hơn và sát thực tế hơn.
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Người đăng: thuyrom88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 9 10 653