Ktl-icon-tai-lieu

bài thuế

Được đăng lên bởi bleachone-1711
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM THUẾ BÀI 2
I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi
dưới đây
THUẾ GTGT
Câu 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT
nào?
a. 0%
b. 5%
c. Không thuộc diện chịu thuế GTGT
Câu 2:Mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
a. Dạy học
b. Dạy nghề
c. Vận tải quốc tế
Câu 3: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng
a. Vận tải quốc tế
b. Chuyển quyền sử dụng đất
c. Thức ăn gia súc
d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt
Câu 4: Căn cứ tính thuế GTGT là gì ?
a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế xuất
b. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
c. Giá tính thuế và thuế suất
Câu 5: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm
chuẩn hàng hóa… cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất
lượng, kiểm chuẩn hàng hóa … được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung
cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này có được coi là xuất khẩu
không?
a. Dịch vụ này được coi là xuất khẩu.
b. Dịch vụ này không được coi là xuất khẩu.
Câu 6: Đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh,
thì việc nộp thuế GTGT, giá tính thuế giá trị gia tăng là
a. Không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm
phát sinh các hoạt động này
Câu 7: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế giá trị
gia tăng là
a. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại
b. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời
điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ
Câu 8: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:

a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ theo tỷ lệ khấu hao dùng cho
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT
b.Được khấu trừ toàn bộ
c.Cả 2 phương án trên sai
Câu 9: Công ty Thương mại Tổng hợp Hưng yên có kinh doanh bán ra mặt hàng vải,
long nhãn sấy khô và hạt sen khô. Các mặt hàng này có phải chịu thuế GTGT không và
nếu có áp dụng thuế suất nào?
a. Không chịu thuế GTGT
b. Chịu thuế GTGT với TS 10%
c. Chịu thuế GTGT với TS 5 %
Câu 10: Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất
khẩu được xét hoàn thuế theo tháng
a. Cơ sở kin...
TRẮC NGHIỆM THUẾ BÀI 2
I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi
dưới đây
THUẾ GTGT
Câu 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT
nào?
a. 0%
b. 5%
c. Không thuộc diện chịu thuế GTGT
Câu 2:Mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
a. Dạy học
b. Dạy nghề
c. Vận tải quốc tế
Câu 3: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng
a. Vận tải quốc tế
b. Chuyển quyền sử dụng đất
c. Thức ăn gia súc
d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt
Câu 4: Căn cứ tính thuế GTGT là gì ?
a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế xuất
b. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
c. Giá tính thuế và thuế suất
Câu 5: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm
chuẩn hàng hóa… cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất
lượng, kiểm chuẩn hàng hóa … được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung
cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này có được coi là xuất khẩu
không?
a. Dịch vụ này được coi là xuất khẩu.
b. Dịch vụ này không được coi là xuất khẩu.
Câu 6: Đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh,
thì việc nộp thuế GTGT, giá tính thuế giá trị gia tăng là
a. Không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm
phát sinh các hoạt động này
Câu 7: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế giá trị
gia tăng là
a. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại
b. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời
điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ
Câu 8: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:
bài thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thuế - Người đăng: bleachone-1711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài thuế 9 10 939