Ktl-icon-tai-lieu

BAN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÁN ĂN

Được đăng lên bởi bichthaocnmt-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------Ninh Hải, ngày...... tháng 12 năm 2013
Kính gửi : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI
Chúng tôi là: Hộ kinh doanh Trần Văn Trung.
Địa chỉ: Khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Xin gửi đến quý ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI Bản Cam kết bảo vệ
môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. Thông tin chung
1.1. Tên cơ sở: NHÀ HÀNG CAM
1.2. Chủ cơ sở: Ông Trần Văn Trung
1.3. Địa chỉ liên hệ: Khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh
Ninh Thuận.
1.4. Người đại diện: Ông Trần Văn Trung
1.5. Phương tiện liên lạc:
Điện thoại: 0916.398634
1.6. Địa điểm thực hiện cơ sở:
a. Vị trí địa lý: Cơ sở có diện tích 83,3m 2 thuộc Khu phố Khánh Hiệp, thị trấn
Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
- Các phía tiếp giáp của khu đất như sau:
- Phía Đông: giáp hộ dân;
- Phía Tây: giáp hộ dân;
- Phía Nam: giáp đường đi;
- Phía Bắc: giáp hộ dân.
b. Các đối tượng về kinh tế – xã hội quanh khu vực cơ sở:
Xung quanh cơ sở chủ yếu là nhà dân tập trung sinh sống. Ngoài ra, xung
quanh khu vực cơ sở không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử.
c. Hiện trạng sử dụng đất của cơ sở:
- Khu vực đất đầu tư quán ăn hiện tại là nhà 3 tầng.
- Tổng diện tích mặt bằng (tầng trệt) để xây dựng khoảng 83,3m 2.
Trong đó:
+ Diện tích xây dựng bố trí chỗ ngồi: 53,3 m2.
+ Diện tích bếp: 20 m2.

Bản cam kết bảo vệ môi trường cơ sở kinh doanh quán ăn, nước giải khát

- Các đối tượng xung quanh khu vực quán: Xung quanh khu vực quán chủ yếu
là các nhà dân tập trung sinh sống riêng lẽ.
- Nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải:
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt của quán sẽ được thu vào
hệ thống hầm tự hoại xử lý sơ bộ sau đó cho thấm rút.
+ Nguồn tiếp nhận rác thải: được thu gom vào các sọt rác và hàng ngày đội
vệ sinh của xã đem thu gom đỗ đúng nơi quy định.
1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
a. Quy mô/công suất
- Khi quán cà phê đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được tối đa 50 khách/ngày.
b. Mặt hàng kinh doanh: Kinh doanh quán ăn, nước giải khát gia đình phục vụ
cho khách.
c. Danh mục máy móc, thiết bị:
Bảng 1: Danh sách máy móc thiết bị
STT
Tên thiết bị
Đơn vị Số lượng Nước SX
1
Bàn ghế
Cái
10
VN
2
Tủ
Cái
2
VN
3
Quạt treo tường
Cái
6
VN
d. Nguyên, nhiên liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh:

Tình trạng
Mới 100%

Nguyên liệu trong quá trình kinh doanh nước giải khác chủ yếu: đường cát, sữa,
cà phê bột. Khối lượng các loại nguyên liệ...


Ninh Hải, ngày...... tháng 12 năm 2013
!"#$#%!&

 !"#$!%&#'%($)'%)*
+,-./!"#$#%!&0'1-2'3$
145,6,/37#8,9(
'()*+,)
-'-'./01233
-'4'5/012:
-'6'789+.:2!"#$!%&#'%($)'% 
)*
-';')<=+>++:2:
-'?'@</)*+:+.2
$;<=>?@=A?@B
-'A'78>+BC*+:/012
,/ C8DE$A@%@1
F
!" #$!%&
#'%($)'%)*
#!-!#!G,&48
H#!9I
H9(#!9I
H)1#!,45,I
H0J#!9
2#,"4K3L-MNO.3PC8D
+.C8DG(-9*!88")%N
.3PC8DE#Q3E%8
$;8R,&GC8D
S3P,&,4.#$;@
ST$1U2VW$X,6N9(P'A@%@1
F
,E
YZ$N9(P2"[\]@%@1
F
YZ$2-!F<1
F
BAN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÁN ĂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BAN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÁN ĂN - Người đăng: bichthaocnmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BAN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÁN ĂN 9 10 998