Ktl-icon-tai-lieu

Bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP
Số:
Tên tổ chức, cá nhân:…..……………………………………………………...
Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………….Fax:………………Email:………………………...

CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây: ..
………………………………………………………
Được sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo
Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….
Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm …
do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp
… , ngày … tháng … năm 200…
Đại diện tổ chức, cá nhân
( Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP
Số:
Tên tổ chức, cá nhân:…..……………………………………………………...
Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………….Fax:………………Email:………………………...
CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây: ..
………………………………………………………
Được sản xuất theo Quy trình thực nh sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành kèm theo
Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….
Căn ccông bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm
do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp
… , ngày … tháng … năm 200…
Đại diện tổ chức, cá nhân
( Ký tên, đóng dấu)
Bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP 9 10 484