Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I-14
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01]
[02]

Kính gửi:
Các Bên hợp doanh :
Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã
cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[19]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

; Diện tích đất sử dụng:

8. Các nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của
Giấy chứng nhận đầu tư.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
[20]

NHÀ ĐẦU TƯ
Hồ sơ kèm theo:

PHỤ LỤC IV
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI
Phụ lục IV-1
Hướng dẫn cách ghi các Mẫu văn bản tại Phụ lục I quy định cho nhà đầu tư

[01] :

Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

[02] :

Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số,
Ngày cấp, Nơi cấp)
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, nơi cấp)
Chức vụ
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

[03] :

Tên đầy đủ bằng chữ in hoa
a) Tên bằng tiếng Việt

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)
c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo...
Phụ lục I-14
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01] Kính gửi:
[02] Các Bên hợp doanh :
Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư,c Giấy phép điều chỉnh đã
cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
[11] 1. Tên dự án đầu tư:
[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng:
[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16] 5. Thời hạn hoạt động của dự án:
[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:
[19] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
8. Các nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam các quy định của
Giấy chứng nhận đầu tư.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19] NHÀ ĐẦU TƯ
[20] Hồ sơ kèm theo:
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư 9 10 717