Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Được đăng lên bởi nvtam-thpt-lhp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG ỦY …….
CHI BỘ ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……, ngày … tháng … năm 2015

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM …….
Chủ đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,

chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
------------------------Họ và tên: …….. sinh năm …….
Sinh hoạt tại chi bộ: …….
Đơn vị công tác: …………………..
Nhiệm vụ được phân công: ………
Qua học tập nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến về
nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục
vụ nhân dân:
- Luôn tích cực, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được nhà trường, tổ
chuyên môn giao, phấn đấu trong năm có 90% học sinh có học lực từ trung bình
trở lên,giảng dạy nhiệt tình, động viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
của lớp chủ nhiệm vượt lên học tập hoặc giúp đỡ những học sinh học lực yếu kém
tiến bộ, không bỏ học giữa chừng.
- Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
BGH, tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường giao phó
- Luôn đấu tranh với biểu hiện tiêu cực trong chi bộ Đảng, trong đơn vị như: quan
liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tư lợi…
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan đơn
vị.
- Nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân: thường xuyên tuyên
truyền, vận động gia đình, quần chúng nhân dân nơi ở, nơi công tác chấp hành tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh
bảo vệ sự đúng đắn hệ thống các quan điểm của Đảng, thường xuyên quan tâm,
gần gũi, lắng nghe ý kiến của học sinh, không gây khó dễ cho học sinh, người nhà
học sinh. Động viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm cố gắng
vươn lên trong học tập trở thành người có ích cho xã hội.

2. Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư:
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá
nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cá nhân,
tham lam, tham ô, lười biếng.
- Nâng cao đạo đức công vụ: Thương xuyên học tập nghiên cứu tài liệu để không
ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần
làm chủ ...
ĐẢNG ỦY …….
CHI BỘ ……
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……, ngày … tháng … năm 2015
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM …….
Chủ đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
-------------------------
Họ và tên: …….. sinh năm …….
Sinh hoạt tại chi bộ: …….
Đơn vị công tác: …………………..
Nhiệm vụ được phân công: ………
Qua học tập nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến về
nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự T quốc, phục
vụ nhân dân:
- Luôn tích cực, tự giác thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được nhà trường, tổ
chuyên môn giao, phấn đấu trong năm 90% học sinh học lực từ trung bình
trở lên,giảng dạy nhiệt tình, động viên giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn
của lớp chủ nhiệm vượt lên học tập hoặc giúp đỡ những học sinh học lực yếu kém
tiến bộ, không bỏ học giữa chừng.
-ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
BGH, tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường giao phó
- Luôn đấu tranh với biểu hiện tiêu cực trong chi bộ Đảng, trong đơn vị như: quan
liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tư lợi…
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện
về tăng cường kluật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động củaquan đơn
vị.
- Nêu cao tinh thần phụng s tổ quốc phục vụ nhân dân: thường xuyên tuyên
truyền, vận động gia đình, quần chúng nhân dân nơi ở, nơi công tác chấp hành tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh
bảo vệ s đúng đắn h thống các quan điểm của Đảng, thường xuyên quan tâm,
gần gũi, lắng nghe ý kiến của học sinh, không gây kdcho học sinh, người nhà
học sinh. Động viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm c gắng
vươn lên trong học tập trở thành người có ích cho xã hội.
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM - Trang 2
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM - Người đăng: nvtam-thpt-lhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 9 10 308