Ktl-icon-tai-lieu

Bàn giao tài tản

Được đăng lên bởi buithinhinh1010
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DAI VIET A CO.LTD

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC VÀ NGUYÊN LIỆU
Hôm nay, ngày...../...../20..... , tại
Chúng tôi gồm:
Người bàn giao:................................................ chức vụ:
Người được bàn giao:...................................... chức vụ:
Lý do bàn giao:
Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:
Stt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mã tài sản,
công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

DAI VIET A CO.LTD
12.
13.
14.
15.
Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy
đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.
Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Văn phòng

...
DAI VIET A CO.LTD
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC VÀ NGUYÊN LIỆU
Hôm nay, ngày...../...../20..... , tại
Chúng tôi gồm:
Người bàn giao:................................................ chức vụ:
Người được bàn giao:...................................... chức vụ:
Lý do bàn giao:
Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:
Stt
Mã tài sản,
Tên tài sản, công cụ
Đơn vị
Số lượng
Tình trạng
công cụ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bàn giao tài tản - Trang 2
Bàn giao tài tản - Người đăng: buithinhinh1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bàn giao tài tản 9 10 391