Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lụ c V
Bản kê khai Cơ sở vật chất - kỹ thuật đăng ký
của tổ chức KH&CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ
CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên tổ chức KH&CN:
STT Cơ sở vật chất - Số lượng
kỹ thuật

Đơn vị
tính

Đồng Việt Nam
Nguồn gốc

Trị giá
Nhà
nước

Nước ngoài

Khác

1
2
3
...
Tổng số
Ghi chú:
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các
phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền.
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)

......, ngày.... tháng.... năm....
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)

...
Ph lc V
Bn kê khai Cơ s vt cht - k thut đăng ký
ca t c h c KH&CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BN KÊ K HAI CƠ S VT CHT - K THUT ĐĂNG KÝ
CA T CHC KHOA HC VÀ CÔNG NGH
Tên tổ chức KH&CN:
Đồng Việt Nam
STT Cơ sở vật chất -
kỹ thuật
Số lượng Đơn vị
tính
Trị giá Nguồn gốc
Nhà
nước
Nước ngoài Khác
1
2
3
...
Tổng số
Ghi chú:
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các
phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền.
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
......, ngày.... tháng.... năm....
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 10 80