Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai cá nhân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2-HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN
1. Người tham gia kháng chiến:
- Họ và tên: ……………………..........…………………. Năm sinh: ...........................
- Nguyên quán: ...............................................................................................................
- Trú quán: ......................................................................................................................
- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ….......
- Thời gian ở chiến trường: từ ngày ... tháng … năm .… đến ngày … tháng … năm ...
- Địa bàn hoạt động: .....................................................................................................
Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: ……………..............................………….
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:
Họ và tên

Năm Loại dị Dị dạng, dị tật Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả
sinh dạng, nhẹ, còn khả
năng lao động
dị tật năng lao động Suy giảm khả
Không còn khả
năng tự lực
năng tự lực trong
trong sinh hoạt
sinh hoạt

Ngày … tháng … năm 20...
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

...
Mẫu số 2-HH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN
1. Người tham gia kháng chiến:
- Họ và tên: ……………………..........…………………. Năm sinh: ...........................
- Nguyên quán: ...............................................................................................................
- Trú quán: ......................................................................................................................
- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ….......
- Thời gian ở chiến trường: từ ngày ... tháng … năm .… đến ngày … tháng … năm ...
- Địa bàn hoạt động: .....................................................................................................
Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: ……………..............................………….
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:
Họ và tên Năm
sinh
Loại dị
dạng,
dị tật
Dị dạng, dị tật
nhẹ, còn khả
năng lao động
Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả
năng lao động
Suy giảm khả
năng tự lực
trong sinh hoạt
Không còn khả
năng tự lực trong
sinh hoạt
Ngày … tháng … năm 20...
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ và tên)
Bản khai cá nhân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản khai cá nhân 9 10 839