Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
1. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên chủ thể đăng ký
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email liên hệ
Họ tên / Chức vụ người chịu trách
nhiệm quản lý tên miền

2. Tên miền đề nghị chuyển đổi nhà
đăng ký
3. Hiện đang duy trì sử dụng qua nhà
đăng ký (nhà đăng ký cũ)
Tên nhà đăng ký cũ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / số Fax
Email liên hệ
4. Xin chuyển đổi sang nhà đăng ký mới
Tên nhà đăng ký mới
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / số Fax
Email liên hệ

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................

Lưu ý:
Để hoàn tất việc chuyển đổi, chủ thể đăng ký tên miền phải thực hiện đầy đủ các bước sau:
1. Đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản ràng buộc trách nhiệm với...(Tên Nhà đăng ký mới)
2. Có đủ xác nhận đồng thuận việc chuyển đổi của nhà đăng ký cũ .
3. Nộp bản khai này kèm theo "Bản khai thay đổi tên m...
BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
1. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên chủ thể đăng ký
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email liên hệ
Họ tên / Chức vụ người chịu trách
nhiệm quản lý tên miền
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Tên miền đề nghị chuyển đổi nhà
đăng ký
.....................................................................................................................
3. Hiện đang duy trì sử dụng qua nhà
đăng ký (nhà đăng ký cũ)
Tên nhà đăng ký cũ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / số Fax
Email liên hệ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................
4. Xin chuyển đổi sang nhà đăng ký mới
Tên nhà đăng ký mới
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / số Fax
Email liên hệ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..........................................................................................................
Lưu ý:
Để hoàn tất việc chuyển đổi, chủ thể đăng ký tên miền phải thực hiện đầy đủ các bước sau:
1. Đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản ràng buộc trách nhiệm với...(Tên Nhà đăng ký mới)
2. Có đủ xác nhận đồng thuận việc chuyển đổi của nhà đăng ký cũ .
3. Nộp bản khai này kèm theo "Bản khai thay đổi tên miền" về…. (Tên Nhà đăng ký mới).
, ngày tháng năm
Xác nhận đồng thuận của nhà đăng ký cũ
(Ký tên, đóng dấu)
Chủ thể đăng ký tên miền
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu kèm theo nếu là tổ chức)
BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 9 10 901