Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai thân nhân mẫu 2B-1 Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẫu 2B-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:……………………………. Bí danh:……………….…………. Nam, nữ:……………….
Sinh năm:…………………………Quê quán: ………...……………………………………………..
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng năm:………… ……………………………...…………………..
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………..……………………………...
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):..………………….
………………………………, đơn vị (c, d, e, f):…………………………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..……………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..…………………….
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….……………………..
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……………………...…….
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm làm cán bộ xã, (phường):………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………………..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:
+ Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………………………………………………….
+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………………………………....
Đơn vị công tác trước khi về gia đình:…………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:……………………………………………………………………..
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….………………………
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….……………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..…………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………

Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:…...
Mẫu 2B-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:……………………………. Bí danh:……………….…………. Nam, nữ:……………….
Sinh năm:…………………………Quê quán: ………...……………………………………………..
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng năm:………… ……………………………...…………………..
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………..……………………………...
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):..………………….
………………………………, đơn vị (c, d, e, f):…………………………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..……………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..…………………….
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….……………………..
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……………………...…….
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm làm cán bộ xã, (phường):………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………………..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:
+ Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………………………………………………….
+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………………………………....
Đơn vị công tác trước khi về gia đình:…………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:……………………………………………………………………..
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….………………………
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….……………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..…………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bản khai thân nhân mẫu 2B-1 Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) - Trang 2
Bản khai thân nhân mẫu 2B-1 Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản khai thân nhân mẫu 2B-1 Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng hưởng chế độ B, C, K) 9 10 410