Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai thân nhân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Sinh năm……………….. Quê quán:……………………………………………
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:……………………………………….
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………………….
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính
đảng):…………………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:…………………………………...
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………...
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K……………………………
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………….
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời
gian):………………. Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……….
Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng):…………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………

Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Từ tháng,
năm

Đến tháng,
năm

Cấp bậc,
Chức vụ

Đơn vị
(c, d, e, f)

Địa bàn hoạt
động
...
Mẫu 2B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Sinh năm……………….. Quê quán:……………………………………………
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:……………………………………….
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………………….
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính
đảng):…………………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:…………………………………...
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………...
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K……………………………
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………….
Trong thời gian chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời
gian):………………. Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……….
Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng):…………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Bản khai thân nhân - Trang 2
Bản khai thân nhân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản khai thân nhân 9 10 395