Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi thông tin liên hệ
(Cho Công ty, Tổ chức)

1. Tên miền

.....................................................................................................................

2. Chủ thể sử dụng tên miền
Tên Chủ thể
Tên giao dịch / Tên viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Người quản lý tên miền:
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách
nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ
liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về nhà đăng kí. Tự chịu trách nhiệm khi
các thông báo từ VNNIC không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông
tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền....
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi thông tin liên hệ
(Cho Công ty, Tổ chức)
1. Tên miền
.....................................................................................................................
2. Chủ thể sử dụng tên miền
Tên Chủ thể
Tên giao dịch / Tên viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Người quản lý tên miền:
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn s dụng, tự chịu trách
nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi thay đổi thông tin về địa chỉ
liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về nhà đăng kí. Tự chịu trách nhiệm khi
các thông báo từ VNNIC không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông
tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
, ngày tháng năm
Xác nhận của chủ thể sử dụng tên miền
(Ký tên, đóng dấu)
2.1.12v-BMFTI/HDCV/FTEL 1/0
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN 9 10 97