Ktl-icon-tai-lieu

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 04A-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Số sổ BHXH: .....................
BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Mẫu này sử dụng đối với người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng)
Họ và tên: ............................................................................ Nam (nữ) .......................
Ngày tháng năm sinh: ......./......../..........
Chức danh nghề , cấp bậc, chức vụ:...................................................................
Cơ quan, đơn vị: ..........................................................................................................
Nơi cư trú: .................................................................................................................
Bị tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) ngày ............ tháng ............. năm ..............
I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
Mức đóng BHXH
Cấp bậc, chức vụ, chức Thời gian
danh nghề, công việc; đóng BHXH Tiền
Phụ cấp
Từ
Đến nơi làm việc (tên cơ
lương,
tháng tháng quan, đơn vị, địa chỉ)
tiền
Chức TN TN HS Khu
năm năm đóng BHXH bắt buộc
Năm Tháng công
hoặc địa chỉ nơi đóng
hoặc thu vụ nghề VK BL vực
BHXH tự nguyện
nhập
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II/ CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG (BỆNH NGHỀ NGHIỆP) HÀNG THÁNG
Thời gian đóng BHXH bắt buộc đến ngày....tháng . . năm .... là .. năm . ..tháng
Mức tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp:. ...... . . . . . . . . đồng
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ:
0,3 x Lmin + (m - 31) x 0,02 x Lmin =............... . . . . . . . . . ...... đồng
b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH:
0,005 x L + (t - 1) x 0,003 x L

=............... . . . . . ... .. . . . ..đồng

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
c. Trợ cấp người phục vụ (nếu có):......................................... . . . . . đồng

CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

........., ngày .....tháng ....năm.......
TRƯỞNG PHÒNG
CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đánh số trang, hiện thị số sổ BHXH phía trên
góc phải từ tờ thứ 2 trở đi và đóng dấu giáp lai.

...
Mẫu số 04A-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số sổ BHXH: .....................
BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Mẫu này sử dụng đối với người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng)
Họ và tên: ............................................................................ Nam (nữ) .......................
Ngày tháng năm sinh: ......./......../..........
Chức danh nghề , cấp bậc, chức vụ:...................................................................
Cơ quan, đơn vị: ..........................................................................................................
Nơi cư trú: .................................................................................................................
Bị tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) ngày ............ tháng ............. năm ..............
I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
Từ
tháng
năm
Đến
tháng
năm
Cấp bậc, chức vụ, chức
danh nghề, công việc;
nơi làm việc (tên cơ
quan, đơn vị, địa chỉ)
đóng BHXH bắt buộc
hoặc địa chỉ nơi đóng
BHXH tự nguyện
Thời gian
đóng BHXH
Mức đóng BHXH
Tiền
lương,
tiền
công
hoặc thu
nhập
Phụ cấp
Năm Tháng
Chức
vụ
TN
nghề
TN
VK
HS
BL
Khu
vực
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội - Trang 2
Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội 9 10 509