Ktl-icon-tai-lieu

BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày…....tháng…….
của Giám đốc Công ty……….)
Chương I
Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám
Đốc và các phòng nghiệp vụ công ty
Điều 1:Tổ chức bộ máy của Công ty gồm có:
1.1 Bộ phận quản lý:
- Giám đốc Công ty
- Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật.
- Phó Giám đốc nội chính.
1.2. Bộ phận nghiệp vụ có:
- Phòng Kế hoạch – kỹ thuật.
- Phòng Kế toán – tài vụ.
- Phòng Tổ chức – hánh chính.
Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty.
2.1. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất – kinh doanh vàcác chủ trương
lớn của Công ty.
2. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế của công ty.
3. Quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.
4. Quyết định phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ của Công ty.
5. Phê chuẩn Quyết toán của các đơn vị trực thuộc và duyệt tổng quyết toán của Công ty.
6. Quyết định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm các loại tài sản chung của Công ty
theo quy định của Nhà nước.
7. Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp, sản xuất –
kinh doanh thuộc nguồn vốn đầu tư của công ty.
8. Quyết định về việc đề cử Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm, bãi miễn
Trưởng, Phó phòng Công ty và các chức danh lảnh đạo của các đơn vị trực thuộc.
9. Quyết định về kế hoạch đào tạo cán bộ, cử cán bộ của Công ty đi nước ngoài.
10. Quyết định các biện pháp bảo vệ môi trường, môi trường trong sản xuất kinh doanh.
11. Tổ chức thanh tra và xử lý các vi phạm Điều lệ Công ty.
12. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty và thực hiện nộp ngân sách hằng năm theo
các chỉ tiêu của…giao.
2.2 Các vấn đề từ 1-4 nêu trên phải được thông qua Đại hôi công nhân viên chức Công ty
theo quy định của điều lệ Công ty.
Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty.
3.1 Các Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ
quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực
tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.

3.2 Phó Giám đốc kinh doanh – kỹ thuật được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm
phối hợp, điều hoà kế hoạch sản xuất – kinh doanh của các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và kiểm
tra các xí nghiệp trong các mặt: thiết kế, kỹ thuật, quy trình công nghệ của các mặt hàng, sản
phẩm theo hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký kết với khách hàng, tình hình sử dụng v...
BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày…....tháng…….
của Giám đốc Công ty……….)
Chương I
Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám
Đốc và các phòng nghiệp vụ công ty
Điều 1:Tổ chức bộ máy của Công ty gồm có:
1.1 Bộ phận quản lý:
- Giám đốc Công ty
- Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật.
- Phó Giám đốc nội chính.
1.2. Bộ phận nghiệp vụ có:
- Phòng Kế hoạch – kỹ thuật.
- Phòng Kế toán – tài vụ.
- Phòng Tổ chức – hánh chính.
Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty.
2.1. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh vàcác chủ trương
lớn của Công ty.
2. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế của công ty.
3. Quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.
4. Quyết định phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ của Công ty.
5. Phê chuẩn Quyết toán của các đơn vị trực thuộc và duyệt tổng quyết toán của Công ty.
6. Quyết định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm các loại tài sản chung của Công ty
theo quy định của Nhà nước.
7. Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể c đơn vị sự nghiệp, sản xuất
kinh doanh thuộc nguồn vốn đầu tư của công ty.
8. Quyết định về việc đề cử Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm, bãi miễn
Trưởng, Phó phòng Công ty và các chức danh lảnh đạo của các đơn vị trực thuộc.
9. Quyết định về kế hoạch đào tạo cán bộ, cử cán bộ của Công ty đi nước ngoài.
10. Quyết định các biện pháp bảo vệ môi trường, môi trường trong sản xuất kinh doanh.
11. Tổ chức thanh tra và xử lý các vi phạm Điều lệ Công ty.
12. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty thực hiện nộp ngân sách hằng năm theo
các chỉ tiêu của…giao.
2.2 Các vấn đề từ 1-4 nêu trên phải được thông qua Đại hôi công nhân viên chức Công ty
theo quy định của điều lệ Công ty.
Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty.
3.1 Các Phó Giám đốc Công ty người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ
quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản chuyên môn, chịu trách nhiệm trực
tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.
BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY 9 10 274