Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Được đăng lên bởi phuthuybacme
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT BẮC MÊ
TRƯỜNG MN TT YÊN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁ VIÊN
Năm học : 2013-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên....................................
Dạy lớp: ..…………………… Điểm trường.......................
Nhiệm vụ được phân công : ………………………………
Căn cứ vào điều 5, điều 6, điều 7 của quy chế đánh giá xếp loại giá viên MN
theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Quyết
định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo)
Căn cứ vào Điều 8, Điều 9 về hướng dẫn nội dung đánh giá từng tiêu chí,
tiêu chuẩn theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm
theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Căn cứ vào kết quả công tác trong năm học 2013- 2014. Tôi xin tự nhận xét
đánh giá xếp loại như sau:
I. Về lĩnh I. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống
1. Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân,
một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Điểm .......... XL: ................

2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.
............................................................................................................................
1

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT BẮC MÊ
TRƯỜNG MN TT YÊN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁ VIÊN
Năm học : 2013-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Họ và tên....................................
Dạy lớp: ..…………………… Điểm trường.......................
Nhiệm vụ được phân công : ………………………………
Căn cứ vào điều 5, điều 6, điều 7 của quy chế đánh giá xếp loại giá viên MN
theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Quyết
định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo)
Căn cứ vào Điều 8, Điều 9 về hướng dẫn nội dung đánh giá từng tiêu chí,
tiêu chuẩn theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm
theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Căn cứ vào kết quả công tác trong năm học 2013- 2014. i xin tự nhận xét
đánh giá xếp loại như sau:
I. Về lĩnh I. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống
1. Nhận thức tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân,
một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Điểm .......... XL: ................
2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.
............................................................................................................................
1
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN - Người đăng: phuthuybacme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN 9 10 955