Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự kê khai

Được đăng lên bởi thanhduy290986
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 02b/BT, HT & TĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày

.................................

tháng

năm ……......

BẢN TỰ KÊ KHAI
Về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi
dự án ……………………………….…………………………………………………..…………………………………
Họ tên đại diện (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân): ……………………..………..….………..………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..……….………..….……….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….……………………
Điện thoại: ……………………………………………..…..… Fax: ..…………………….…..…………………………….
I/. PHẦN KÊ KHAI VỀ ĐẤT:

1/ Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tại dự án ………………………… m2, trong đó:
Đất thổ cư: …..…….. m2; Đất CD: ……...……… m2; Đất nông nghiệp: ………………. m2.
2/ Nguồn gốc:
- Phần đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ...................................... m2
(Đất thổ cư: …..…….. m2; Đất CD: ……...……… m2; Đất nông nghiệp: ………………. m2).
- Phần chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ............................... m2
(Nêu rõ phần đất này được sử dụng từ ngày, tháng, năm nào ? Có tranh chấp, lấn
chiếm ? Đất thổ cư: …..…….. m2; Đất CD: ………… m2; Đất nông nghiệp: ………………. m2)
…………………………………………………….......................................................…..……………….......................……………..................

.

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………

II/. PHẦN KÊ KHAI VỀ NHÀ:

1/ Nguồn gốc, thời điểm xây dựng nhà:
- Nguồn gốc: Được xây dựng trên đất (Chủ hộ; Cha, mẹ, anh, chị, em; Người
thân) .........................................................................................................................................................................................................
- Thời gian xây dựng nhà :..............................................................; Có phép hay không phép:
................................................; Thời điểm sửa chữa (nếu có) .................................................................... ; Có thay
đổi kết cấu (có/không) ………………………………………………………;
- Nhà chính: Diện tích ............................ m2. Kết cấu: Móng ............................; Cột:
............................; Vách ............................; Mái ............................; Nền ............................; Trần ............................;).
- Nhà phụ 1 (nếu có): Diện tích ............................ m2. Kết cấu: Móng ............................;
Cột: ............................; Vách .........................; Mái ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................................., ngày tháng năm ……......
BẢN TỰ KÊ KHAI
Về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi
dự án ……………………………….…………………………………………………..…………………………………
Họ tên đại diện (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân): ……………………..………..….………..………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..……….………..….……….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….……………………
Điện thoại: ……………………………………………..…..… Fax: ..…………………….…..…………………………….
I/. PHẦN KÊ KHAI VỀ ĐẤT:
1/ Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tại dự án ………………………… m
2
, trong đó:
Đất thổ cư: …..…….. m
2
; Đất CD: ……...……… m
2
; Đất nông nghiệp: ………………. m
2
.
2/ Nguồn gốc:
- Phần đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ...................................... m
2
(Đất thổ cư: …..…….. m
2
; Đất CD: ……...……… m
2
; Đất nông nghiệp: ………………. m
2
).
- Phần chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ............................... m
2
(Nêu rõ phần đất này được sử dụng từ ngày, tháng, năm nào ? Có tranh chấp, lấn
chiếm ? Đất thổ cư: …..…….. m
2
; Đất CD: ………… m
2
; Đất nông nghiệp: ………………. m
2
)
…………………………………………………….......................................................…..……………….......................……………..................
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………….
II/. PHẦN KÊ KHAI VỀ NHÀ:
1/ Nguồn gốc, thời điểm xây dựng n:
- Nguồn gốc: Được xây dựng trên đất (Chủ hộ; Cha, mẹ, anh, chị, em; Người
thân) .........................................................................................................................................................................................................
- Thời gian xây dựng nhà :..............................................................; phép hay không phép:
................................................; Thời điểm sửa chữa (nếu có) ....................................................................; thay
đổi kết cấu (có/không) ………………………………………………………;
- Nhà chính: Diện tích ............................ m
2
. Kết cấu: Móng ............................; Cột:
............................; Vách ............................; Mái ............................; Nền ............................; Trần ............................;).
- Nhà phụ 1 (nếu có): Diện tích ............................ m
2
. Kết cấu: Móng ............................;
Cột: ............................; Vách .........................; Mái .........................; Nền ............................; Trần ............................;).
- Nhà phụ 2 (nếu có): Diện tích ............................ m
2
. Kết cấu: Móng ............................;
Cột: ............................; Vách .........................; Mái .........................; Nền ............................; Trần ............................;).
Mẫu 02b/BT, HT & TĐC
Bản tự kê khai - Trang 2
Bản tự kê khai - Người đăng: thanhduy290986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản tự kê khai 9 10 688