Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự kiểm điểm

Được đăng lên bởi Tú Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẢNG ỦY XÃ HƯNG PHÚ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hưng Phú, ngày 14 tháng 03 năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Tên tôi là : Trương Phước Long
Sinh ngày : 17 tháng 04 năm 1976
Vào Đảng ngày 20 tháng 10 năm 2004 Chính thức ngày 20 tháng 10 năm 2005
Chức vụ : Phó bí thư chi bộ .
Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là trường học giáo
dục rèn luyện đảng viên, mọi hoạt động của Chi Bộ nhằm bảo đảm cho đường lối, chính
sách của Đảng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả ở cơ sở. Bản thân có trách nhiệm
tổ chức và lãnh đạo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Chi bộ dưới sự chỉ đạo của Bí
thư chi bộ.
Quán triệt được vị trí, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2010 –
2013, Bản thân đã tập trung làm tốt các vấn đề chủ yếu sau:
I. NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:
1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên :
Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai
đầy đủ đến các Đảng viên, qua việc quán triệt có liên hệ thực tế, xây dựng chương
trình hành động của Chi bộ, của trường được hoàn thiện .
Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Bí thư chi bộ và Đảng
ủy xã Hưng phú, tổ chức thực hiện tốt và kịp thời những công tác Đảng ủy đề ra cho
Chi bộ .
Thường xuyên báo cáo tình hình của Chi bộ với Bí
thư chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư về những vấn đế liên quan đến chi bộ .
2. Lãnh đạo Công tác xây dựng Chi bộ :
a.
Về đổi mới và nâng cao sinh hoạt :
Từng tháng họp thường đưa ra những vấn đề mới,
những khó khăn vướng mắc để Chi bộ bàn bạc tìm cách tháo gỡ. Đóng góp ý
kiến chân tình, gần gũi.
Trong sinh hoạt Chi bộ hướng đảng viên thảo luận,
xây dựng Nghị quyết một cách thẳng thắn dân chủ, làm rõ đúng sai, nguyên nhân
và bàn biện pháp khắc phục.
Thống nhất với Bí thư và chính quyền trong việc
phân công từng đảng viên phụ trách, kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với
khả năng, trong các buổi sinh hoạt các đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết của Chi bộ trong lĩnh vực mình phụ trách và phương hướng cho tháng
tới. Bản thân cũng thường xuyên kiểm tra tạo điều kiện động viên đảng viên hoàn
thành nhiệm vụ
b.
Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
:

-

3.
-

-

-

4.

5.
-

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, luôn coi
trọng công tác giáo dục đảng viên, nhằm làm cho mỗi đảng viên luôn có suy nghĩ
và hành động vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của Đảng, hiểu rõ các chủ
trương chính sách của Đảng v...
ĐẢNG ỦY XÃ HƯNG PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ
Hưng Phú, ngày 14 tháng 03 năm 2013
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ NHIỆM KỲ 2010 – 2013
Tên tôi là : Trương Phước Long Sinh ngày : 17 tháng 04 năm 1976
Vào Đảng ngày 20 tháng 10 năm 2004 Chính thức ngày 20 tháng 10 năm 2005
Chức vụ : Phó bí thư chi bộ .
Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là trường học giáo
dục rèn luyện đảng viên, mọi hoạt động của Chi Bộ nhằm bảo đảm cho đường lối, chính
sách của Đảng được quán triệt thực hiện hiệu quả sở. Bản thân trách nhiệm
tổ chức và lãnh đạo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Chi bộ dưới sự chỉ đạo của Bí
thư chi bộ.
Quán triệt được vị trí, chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2010
2013, Bản thân đã tập trung làm tốt các vấn đề chủ yếu sau:
I. NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:
1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên :
- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai
đầy đủ đến các Đảng viên, qua việc quán triệt liên hệ thực tế, xây dựng chương
trình hành động của Chi bộ, của trường được hoàn thiện .
- Chấp hành tốt sự chỉ đạo của thư chi bộ Đảng
ủy xã Hưng phú, tổ chức thực hiện tốt và kịp thời những công tác Đảng ủy đề ra cho
Chi bộ .
- Thường xuyên báo cáo tình hình của Chi bộ với Bí
thư chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư về những vấn đế liên quan đến chi bộ .
2. Lãnh đạo Công tác xây dựng Chi bộ :
a. Về đổi mới và nâng cao sinh hoạt :
- Từng tháng họp thường đưa ra những vấn đề mới,
những khó khăn vướng mắc để Chi bộ bàn bạc tìm cách tháo gỡ. Đóng góp ý
kiến chân tình, gần gũi.
- Trong sinh hoạt Chi bộ hướng đảng viên thảo luận,
xây dựng Nghị quyết một cách thẳng thắn dân chủ, làm rõ đúng sai, nguyên nhân
và bàn biện pháp khắc phục.
- Thống nhất với thư chính quyền trong việc
phân công từng đảng viên phụ trách, kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với
khả năng, trong các buổi sinh hoạt các đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết của Chi bộ trong lĩnh vực mình phụ trách và phương hướng cho tháng
tới. Bản thân cũng thường xuyên kiểm tra tạo điều kiện động viên đảng viên hoàn
thành nhiệm vụ
b. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên
:
Bản tự kiểm điểm - Trang 2
Bản tự kiểm điểm - Người đăng: Tú Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản tự kiểm điểm 9 10 781