Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự kiểm điểm dảng viên

Được đăng lên bởi Thu Hà
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG HÓA
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỒNG HÓA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Hóa, ngày 01 tháng 11 năm 2014

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo kế hoạch số 64- KH/HU, ngày 10 tháng 11 năm 2014)
-----------Họ và tên:
Đinh Thị Thu Hà
Ngày sinh: 20/10/1985
Chức vụ trong Đảng:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Kế toán
Đơn vị công tác: Trường TH Đồng Hóa
Chi bộ:
Trường TH Đồng Hóa
I. Ưu điểm, kết quả công tác:
1. Về tư tưởng chính trị:
Tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm đường lối mới của Đảng: kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện bằng hành động, lời nói và
việc làm thường xuyên hàng ngày.
Chấp hành đúng và bảo vệ đường lối, các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Luôn chủ động tinh thần tích cực kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư
tưởng chính trị, phai nhạt về lý tưởng của Đảng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt
việc tốt.
Thường xuyên tích cực tuyên truyền vận động người thân và gia đình, người
dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bản
thân và gia đình không có biểu hiện mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
Luôn chủ động chủ động có tinh thần tự nghiên cứu học tập từng bước nâng
cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác, phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:
Bản thân luôn thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư” theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định rõ nhiệm vụ của mình, tận tụy với công việc,
thực hiện tiết kiêm về thời gian và chi tiêu trong đời sống sinh hoạt; giản dị khiêm
tốn, trung thưc thẳng thắn, phối kết hợp với đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau
cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm ảnh hưởng đến
uy tín cơ quan, Nhà nước. Bản thân không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn
để thu lợi cá nhân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân.

Có tinh thần đấu tranh tự phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người
khác tham gia góp ý kiến cho mình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành chức trách,
nhiệm vụ được giao cả về ...
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG HÓA
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỒNG HÓA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
 !"#$
------------
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hà Ngày sinh: 20/10/1985
Chức vụ trong Đảng:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Kế toán
Đơn vị công tác: Trường TH Đồng Hóa
Chi bộ: Trường TH Đồng Hóa
I. Ưu điểm, kết quả công tác:
%&'(()*+,-
tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-
Lênin, tưởng Hồ Chí Minh các quan điểm đường lối mới của Đảng: kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, thể hiện bằng hành động, lời nói
việc làm thường xuyên hàng ngày.
Chấp hành đúng và bảo vệ đường lối, các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Luôn chủ động tinh thần tích cực kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về
tưởng chính trị, phai nhạt về tưởng của Đảng, bảo v lẽ phải, bảo vệ người tốt
việc tốt.
Thường xuyên tích cực tuyên truyền vận động người thân gia đình, người
dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bản
thân và gia đình không có biểu hiện mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
Luôn chủ động chủ động tinh thần tnghiên cứu học tập từng bước nâng
cao trình độ luận, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác, phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
%./011234-
Bản thân luôn thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư” theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định nhiệm vụ của mình, tận tụy với công việc,
thực hiện tiết kiêm về thời gian chi tiêu trong đời sống sinh hoạt; giản dị khiêm
tốn, trung thưc thẳng thắn, phối kết hợp với đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau
cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, chủ nghĩa nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm ảnh hưởng đến
uy tín cơ quan, Nhà nước. Bản thân không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn
để thu lợi cá nhân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân.
Bản tự kiểm điểm dảng viên - Trang 2
Bản tự kiểm điểm dảng viên - Người đăng: Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bản tự kiểm điểm dảng viên 9 10 390