Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cam kết 23tncn

Được đăng lên bởi hoaihf
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 23/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢN CAM KẾT
Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..
1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………
2. Mã số thuế:
3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................
4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...
6. Nơi làm việc chính (nếu có):…………………...…………………………
Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá (*)
………….. triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………).
Tôi đề nghị ……………………………..……..… (Tên tổ chức, cá nhân trả
thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10%
thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về những số liệu đã khai./.
…., ngày …… tháng …… năm……....

CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:
- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng.
- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:
Số tiền khai

=

108.000.000
đồng

+

43.200.000
đồng

Tổng số người
phụ thuộc

x

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì
Số tiền
khai

=

108.000.000
đồng

+

43.200.000
đồng

x

2

=

194.400.000
đồng

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..
1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………
2. Mã số thuế:
3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................
4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...
6. Nơi làm việc chính (nếu có):…………………...…………………………
Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá (*)
………….. triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………).
Tôi đề nghị ……………………………..……..… (Tên tổ chức, nhân trả
thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10%
thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Tôi cam đoan s liệu khai trên đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về những số liệu đã khai./.
…., ngày …… tháng …… năm……....
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:
- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng.
- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:
Số tiền khai =
108.000.000
đồng
+
43.200.000
đồng
x
Tổng số người
phụ thuộc
VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì
Số tiền
khai
=
108.000.000
đồng
+
43.200.000
đồng
x 2 =
194.400.000
đồng
Mẫu số: 23/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng cam kết 23tncn - Người đăng: hoaihf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng cam kết 23tncn 9 10 775