Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY................
Phòng Nhân Sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------......,ngày....tháng....năm....

BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC
Nếu cần thiết, xin dùng thêm giấy để trình bày những phần dưới đây và các phương diện khác
trong công việc của bạn mà bảng câu hỏi này không đề câp đến.
Tên
......

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Chức danh công việc : . . . . . . . . . . . . . .

Bộ phận
......

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Văn phòng tại

:..............

Người duyệt

:..............

Người soạn thảo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
......
Ngày

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

TÓM TẮT VỀ CÔNG VIỆC
Tóm tắt ngắn gọn vai trò và mục đích công việc của bạn (Không nên dài quá hai câu) – tư
hỏi vì sao công việc hiện hữu và điều gì sẽ không thưc hiện được nếu không có công việc
này?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Mô tả những nhiệm vụ chính trong công việc của bạn và (những) kết quả cuối cùng cần
phải đạt được. Xếp thứ tư ưu tiên cho những nhiệm vụ này tùy theo tính chất quan
trọng của chúng, ví dụ số 1 dành cho nhiệm vụ quan trọng nhất.
Đề nghị : Liệt kê nhiệm vụ và (những) kết quả cuối cùng trước, sau đó sẽ xếp chúng
theo thứ tư ưu tiên.
Thứ tư
ưu tiên

Những nhiệm vụ và (Các) kết quả cuối cùng

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA CÔNG VIỆC
Mô tả những thách thức hoặc những vấn đề chủ yếu trong công việc mà bạn gặp phải.
a) Khó khăn cụ thể
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................
CÔNG TY................
Phòng Nhân Sự
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
......,ngày....tháng....năm....

 !"#$%& '()*!+ ,&-()./0-
#12,/34%5&%6+7& 02!8+(!9
   

   

  !" 

#" 
:;<:=:
:>??@,4#A,&B!C2,/34%5DE2&F-4+GHI
7,$J412,//',&!8$JK02I/!)L02>2,/
& M



:NO<P
<26'/,BC#12,/34%5,&D'G0F6Q
(6!5!)L9R(SI)1'/,B&  T1CF4
#@34U,CBJQV&1/,BF4#@9
W8XYZ/0/,B,&D'G0F6Q#)*J4!>JK(U
T1SI)9
:SI
)
'/,B,&D-G0F6Q
BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC - Trang 2
BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC 9 10 668