Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đăng ký pp trích khấu hao TSCĐ

Được đăng lên bởi lan-nh1990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên cơ sở :
Địa chỉ :
Mã số thuế :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

……………, ngày …… tháng …..năm
……….

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kính gửi: …………………………………..
Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết
định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh
chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương
pháp sau :
Phương pháp khấu hao đường thẳng



Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh



Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm



(Đánh dấu X vào ô đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

...
Tên cơ sở : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ : Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mã số thuế : -------------
……………, ngày …… tháng …..năm
……….
BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kính gửi: …………………………………..
Căn cứ chế đ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết
định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh
chúng tôi đăng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương
pháp sau :
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
(Đánh dấu X vào ô đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Bảng đăng ký pp trích khấu hao TSCĐ - Người đăng: lan-nh1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng đăng ký pp trích khấu hao TSCĐ 9 10 839