Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá sách

Được đăng lên bởi huongnhonhoi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ SÁCH LỚP 2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

TÊN SÁCH
Toán 2
Tiếng Việt 2 ( Tập 1)
Tiếng Việt 2 ( Tập 2)
Tập Viết 2 ( Tập 1)
Tập Viết 2 ( Tập 2)
Tự nhiên và Xã Hội 2
Truyện đọc 2
Thực hành Thủ công 2
Tập Bài Hát 2
Vở BT Toán 2 ( Tập 1)
Vở BT Toán 2 ( Tập 2)
Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 1)
Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 2)
Vở BT Đạo Đức 2
Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 2
Vở Tập vẽ 2

GIÁ TIỀN
10.800đ
11.800đ
11.200đ
2.900đ
2.900đ
5.700đ
20.000đ
8.000đ
3.800đ
7.600đ
7.600đ
6.500đ
6.000đ
4.500đ
3.500đ
5.400đ

BỘ SÁCH LỚP 2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

TÊN SÁCH
Toán 2
Tiếng Việt 2 ( Tập 1)
Tiếng Việt 2 ( Tập 2)
Tập Viết 2 ( Tập 1)
Tập Viết 2 ( Tập 2)
Tự nhiên và Xã Hội 2
Truyện đọc 2
Thực hành Thủ công 2
Tập Bài Hát 2
Vở BT Toán 2 ( Tập 1)
Vở BT Toán 2 ( Tập 2)
Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 1)
Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 2)
Vở BT Đạo Đức 2
Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 2
Vở Tập vẽ 2

GIÁ TIỀN
10.800đ
11.800đ
11.200đ
2.900đ
2.900đ
5.700đ
20.000đ
8.000đ
3.800đ
7.600đ
7.600đ
6.500đ
6.000đ
4.500đ
3.500đ
5.400đ

BỘ SÁCH LỚP 1
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

TÊN SÁCH
Toán 1
Tiếng Việt 1 ( Tập 1)
Tiếng Việt 1 ( Tập 2)
Tập Viết 1 ( Tập 1)
Tập Viết 1 ( Tập 2)
Tự nhiên và Xã Hội 1
Truyện đọc 1
Thực hành Thủ công 1
Tập Bài Hát 1
Vở BT Toán 1 ( Tập 1)
Vở BT Toán 1 ( Tập 2)
Vở BT Tiếng Việt 1 ( Tập 1)
Vở BT Tiếng Việt 1 ( Tập 2)
Vở BT Đạo Đức 1
Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 1
Vở Tập vẽ 1

GIÁ TIỀN
10.800đ
12.500đ
12.500đ
2.900đ
2.900đ
5.900đ
26.000đ
8.000đ
3.800đ
5.800đ
6.000đ
6.300đ
6.000đ
4.500đ
3.500đ
5.400đ

BỘ SÁCH LỚP 1
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

TÊN SÁCH
Toán 1
Tiếng Việt 1 ( Tập 1)
Tiếng Việt 1 ( Tập 2)
Tập Viết 1 ( Tập 1)
Tập Viết 1 ( Tập 2)
Tự nhiên và Xã Hội 1
Truyện đọc 1
Thực hành Thủ công 1
Tập Bài Hát 1
Vở BT Toán 1 ( Tập 1)
Vở BT Toán 1 ( Tập 2)
Vở BT Tiếng Việt 1 ( Tập 1)
Vở BT Tiếng Việt 1 ( Tập 2)
Vở BT Đạo Đức 1
Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 1
Vở Tập vẽ 1

GIÁ TIỀN
10.800đ
12.500đ
12.500đ
2.900đ
2.900đ
5.900đ
26.000đ
8.000đ
3.800đ
5.800đ
6.000đ
6.300đ
6.000đ
4.500đ
3.500đ
5.400đ

BỘ SÁCH LỚP 3
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

TÊN SÁCH
Toán 3
Tiếng Việt 3 ( Tập 1)
Tiếng Việt 3 ( Tập 2)
Tập Viết 3 ( Tập 1)
Tập Viết 3 ( Tập 2)
Tự nhiên và Xã Hội 3
Truyện đọc 3
Thực hành Thủ công 3
Tập Bài Hát 3
Vở BT Toán 3 ( Tập 1)
Vở BT Toán 3 ( Tập 2)
Vở BT Tiếng Việt 3 ( Tập 1)
Vở BT Tiếng Việt 3 ( Tập 2)
Vở BT Đạo Đức 3
Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 3
Vở Tập vẽ 3

GIÁ TIỀN
10.800đ
11.500đ
11.500đ
2.900đ
2.900đ
9.900đ
23.000đ
8....
BỘ SÁCH LỚP 2
STT TÊN SÁCH GIÁ TIỀN
1 Toán 2 10.800đ
2 Tiếng Việt 2 ( Tập 1) 11.800đ
3 Tiếng Việt 2 ( Tập 2) 11.200đ
4 Tập Viết 2 ( Tập 1) 2.900đ
5 Tập Viết 2 ( Tập 2) 2.900đ
6 Tự nhiên và Xã Hội 2 5.700đ
7 Truyện đọc 2 20.000đ
8 Thực hành Thủ công 2 8.000đ
9 Tập Bài Hát 2 3.800đ
10 Vở BT Toán 2 ( Tập 1) 7.600đ
11 Vở BT Toán 2 ( Tập 2) 7.600đ
12 Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 1) 6.500đ
13 Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 2) 6.000đ
14 Vở BT Đạo Đức 2 4.500đ
15 Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 3.500đ
16 Vở Tập vẽ 2 5.400đ
TC
BỘ SÁCH LỚP 2
STT TÊN SÁCH GIÁ TIỀN
1 Toán 2 10.800đ
2 Tiếng Việt 2 ( Tập 1) 11.800đ
3 Tiếng Việt 2 ( Tập 2) 11.200đ
4 Tập Viết 2 ( Tập 1) 2.900đ
5 Tập Viết 2 ( Tập 2) 2.900đ
6 Tự nhiên và Xã Hội 2 5.700đ
7 Truyện đọc 2 20.000đ
8 Thực hành Thủ công 2 8.000đ
9 Tập Bài Hát 2 3.800đ
10 Vở BT Toán 2 ( Tập 1) 7.600đ
11 Vở BT Toán 2 ( Tập 2) 7.600đ
12 Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 1) 6.500đ
13 Vở BT Tiếng Việt 2 ( Tập 2) 6.000đ
14 Vở BT Đạo Đức 2 4.500đ
15 Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 3.500đ
16 Vở Tập vẽ 2 5.400đ
TC
Bảng giá sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng giá sách - Người đăng: huongnhonhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bảng giá sách 9 10 553