Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê các nghiệp vụ kế toán

Được đăng lên bởi BichHuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG QUÝ IV
NĂM 2011 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỮU NGHỊ
(Thuế GTGT của vật tư và các dịch vụ là 10%)
ĐVT:Đồng
STT

Chứng từ
Ngày
Số hiệu
tháng

1

PNK 89
HĐ000223

2

PXK 89
HĐ000343
GBC 148

01/10

3

PT 145

02/10

4
5
6

PC 89
PC 90

02/10
03/10

PNK 90
HĐ000923
PC.91
7
8

BTTTL
PC 92
PXK 90
HĐ000124
PT 146

01/10

Nội dung

Số tiề

Nhập kho 30 tấn xỉ than của Doanh
nghiệp tư nhân Cải Là, đơn giá chưa thuế
là 550.000 đồng/ tấn chưa thu tiền.

18.500.0

Xuất kho 200 tấn xi măng PCB40 cho
công ty TNHH đầu tư XD An Bình-Phú
Thọ, đơn giá là 880.000 đồng/ tấn, thu
bằng TGNH.
Thu tiền BHXH của Cán Bộ Công Nhân
Viên.
Chi tiền kinh phí công đoàn.
Trả lương nhà ăn ca.

193.600.

121.166.

11.838.0
19.000.0

05/10

Nhập kho 10 tấn xỉ than cho Doanh
nghiệp tư nhân Cải Là, đơn giá chưa thuế
là 550.000 đồng/ tấn đã thu bằng tiền
mặt.

6.050.0

06/10

Thanh toán tiền lương HCKT + lò nung.

16.531.0

06/10

9

PC 93
HĐ000113

06/10

10

PXK 91
HĐ000124
PT 147

09/10

11

PXK 92

10/10

Xuất bán 150 tấn xi măng PCB40 cho
công ty CP Bình Sơn, đơn giá chưa thuế
là 880.000 đồng/ tấn đã thu bằng tiền
mặt.
Thanh toán tiền điên thắp sáng tháng 10
năm 2011 cho công ty Điện Lực Phú
Thọ.
Xuất kho bán trực tiếp 80 tấn xi măng
PCB30 cho công ty TNHH Minh Hòa,
đơn giá chưa thuế là 850.000 đồng/ tấn,
chưa thu tiền.
Xuất kho 3500 tấn Xi Măng PCB30 cho

145.200.

23.100.0

74.800.0

3.272.750

1

HĐ000132
PT 148

công ty CP Bình Tây, đơn giá chưa thuế
là 850.000 đồng/ tấn đã thu bằng tiền
mặt.

12

PNK 91
HĐ005523
PC 94

13

BTTTL
PC 95

14

PNK 92
HĐ000323
PC 96

11/10

15

PT 149

12/10

16

PC 97

12/10

17

18

19

20

11/10

Nhập kho 500 tấn đá silic loại I của
doanh nghiệp tư nhân Hải Là, đơn giá
chưa có thuế là 71.200 đồng/ tấn trả bằng
tiền mặt.

39.160.0

11/10

Thanh toán tiền công lao động lái máy.

30.000.0

PXK 92
HĐ000341
PT 150

16/10

PXK 93

17/10

PXK 94
HĐ007741
PT 151

18/10

BBTL
TSCĐ 01

19/10

Nhập kho 8000 lit dầu diezel của Công
ty xăng dầu Thu Hương, đơn giá chưa
thuế là 19.550 đồng/ lit, phí xăng dầu là
1000đ/ lít trả bằng tiền mặt.
Công ty TNHH Minh Hòa thanh toán
tiền hàng ngày 09/10.
Nộp vi phạm hành chính.

180.040.

74.800.0

5.6391.

Xuất kho 850 tấn Xi Măng PCB40 cho
cửa hàng VLXD Lê Nguyên, đơn giá
chưa thuế là 880.000 đồng/ tấn đã thu
bằng tiền mặt.

822.800.

Xuất 800 lít dầu diezen cho PXSX tính
vào chi phí sản xuất chung

14.840.0

Xuất kho 150 tấn xi măng PCB30 cho
công ty TNHH XD Thành Sơn, giá chưa...
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG QUÝ IV
NĂM 2011 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỮU NGHỊ
(Thuế GTGT của vật tư và các dịch vụ là 10%) ĐVT:Đồng
STT
Chứng từ
Nội dung Số tiền
Số hiệu
Ngày
tháng
1
PNK 89
HĐ000223 01/10
Nhập kho 30 tấn xỉ than của Doanh
nghiệp tư nhân Cải Là, đơn giá chưa thuế
là 550.000 đồng/ tấn chưa thu tiền.
18.500.000
2
PXK 89
HĐ000343
GBC 148 01/10
Xuất kho 200 tấn xi măng PCB40 cho
công ty TNHH đầu tư XD An Bình-Phú
Thọ, đơn giá là 880.000 đồng/ tấn, thu
bằng TGNH.
193.600.000
3 PT 145 02/10
Thu tiền BHXH của Cán Bộ Công Nhân
Viên.
121.166.000
4 PC 89 02/10 Chi tiền kinh phí công đoàn. 11.838.000
5 PC 90 03/10 Trả lương nhà ăn ca. 19.000.000
6
PNK 90
HĐ000923
PC.91
05/10
Nhập kho 10 tấn xỉ than cho Doanh
nghiệp tư nhân Cải Là, đơn giá chưa thuế
là 550.000 đồng/ tấn đã thu bằng tiền
mặt.
6.050.000
7
BTTTL
PC 92
06/10 Thanh toán tiền lương HCKT + lò nung. 16.531.000
8
PXK 90
HĐ000124
PT 146
06/10
Xuất bán 150 tấn xi măng PCB40 cho
công ty CP Bình Sơn, đơn giá chưa thuế
là 880.000 đồng/ tấn đã thu bằng tiền
mặt.
145.200.000
9
PC 93
HĐ000113
06/10
Thanh toán tiền điên thắp sáng tháng 10
năm 2011 cho công ty Điện Lực Phú
Thọ.
23.100.000
10
PXK 91
HĐ000124
PT 147
09/10
Xuất kho bán trực tiếp 80 tấn xi măng
PCB30 cho công ty TNHH Minh Hòa,
đơn giá chưa thuế là 850.000 đồng/ tấn,
chưa thu tiền.
74.800.000
11 PXK 92 10/10 Xuất kho 3500 tấn Xi Măng PCB30 cho 3.272.750.000
1
Bảng kê các nghiệp vụ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng kê các nghiệp vụ kế toán - Người đăng: BichHuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng kê các nghiệp vụ kế toán 9 10 977