Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kiểm đánh giá công tác y tế học đường ( Kèm theo Thoogn tư liên tịch số 182011TTLT BGD ĐT BYT ngày 2842011 giữa bộ GD ĐT và bộ Y tế

Được đăng lên bởi luuthingot
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC ….
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT
ngày 28 tháng 4 năm 2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế)
Tên trường: ……………………………… Phường/xã: ………………………….
Quận/huyện: ………………………………Tỉnh/thành phố ……………………..
Địa chỉ: ..…………………………………………………………………..……..
Tổng số học sinh: ……………………nam:……………….nữ:….………………
Tổng số lớp học: ……………Tổng số giáo viên, cán bộ nhân viên: ………….…
TT

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Điểm
chuẩn

I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh
1

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám
bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.

3

2

Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện
hành. Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

3

3

Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các
học sinh mắc bệnh mãn tính.

1

4

Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình
hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có
vấn đề sức khỏe.

1

II. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh

5

Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai
nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và
hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.

2

6

Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa
cho học sinh.

2

7

Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế

1

Điểm
chấm

nhà trường.
8

Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học
sinh.

1

9

Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo
dục, ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.

1

III. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
10

Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền
nhiễm và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

1

11

Thông tin, báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong
trường học với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

1

12

Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện
pháp phòng chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.

1

IV. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC ….
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT
ngày 28 tháng 4 năm 2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế)
Tên trường: ……………………………… Phường/xã: ………………………….
Quận/huyện: ………………………………Tỉnh/thành phố ……………………..
Địa chỉ: ..…………………………………………………………………..……..
Tổng số học sinh: ……………………nam:……………….nữ:….………………
Tổng số lớp học: ……………Tổng số giáo viên, cán bộ nhân viên: ………….…
TT Nội dung kiểm tra, đánh giá
Điểm
chuẩn
Điểm
chấm
I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh
1
Tổ chức khám sức khỏe định kỳphân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám
bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
3
2
Thực hiện cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện
hành. Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
3
3
chế phối hợp với sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các
học sinh mắc bệnh mãn tính.
1
4
thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình
hình sức khỏe học sinh. kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh
vấn đề sức khỏe.
1
II. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh
5
Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh
nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai
nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống
hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
2
6
Tổ chức c hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa
cho học sinh.
2
7 góc tuyên truyền, giáo dục, vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế 1
Bảng kiểm đánh giá công tác y tế học đường ( Kèm theo Thoogn tư liên tịch số 182011TTLT BGD ĐT BYT ngày 2842011 giữa bộ GD ĐT và bộ Y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng kiểm đánh giá công tác y tế học đường ( Kèm theo Thoogn tư liên tịch số 182011TTLT BGD ĐT BYT ngày 2842011 giữa bộ GD ĐT và bộ Y tế - Người đăng: luuthingot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng kiểm đánh giá công tác y tế học đường ( Kèm theo Thoogn tư liên tịch số 182011TTLT BGD ĐT BYT ngày 2842011 giữa bộ GD ĐT và bộ Y tế 9 10 498