Ktl-icon-tai-lieu

Bảng so sánh đấu thầu năm 2005 và 2014

Được đăng lên bởi tranvinhquang2731
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú ý: HSMT, HSDT là dùng cho đấu thầu rộng rãi; HSYC, HSĐX cho chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trự
Nhà thầu hợp lệ phải đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Luật Điều 51d)
Luật 2013, NĐ 2014
I

Bảo đảm dự thầu (Luật đấu thầu)
1 Bảo đảm dự thầu
2 Giá trị bảo đảm dự thầu

Đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh
Từ 1 tới 3%

3 Hiệu lực

bằng hiệu lực hồ sơ + 30 ngày

4 Trường hợp gia hạn

Thời gian gia hạn tương ứng với gia hạn hiệu lực
HSDT

5 Trường hợp liên danh

Từng thành viên trong liên danh làm đảm bảo dự thầu
riêng rẽ hoặc thỏa thuận để 1 thành viên làm, đảm bảo
giá trị theo yêu cầu

Không tiến hành hoàn thiện thương thảo HĐ trong 20
Bảo đảm dự thầu không được
ngày kể từ ngày có thông báo. Nhà thầu ko thực hiện
6 hoàn trả nếu
biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ
II
Thời gian trong đấu thầu (Luật đấu thầu)

Thời gian phát hành HSMT,
1 HSYC

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng báo

2 Thời gian chuẩn bị HSĐX

tối thiểu 5 ngày làm việc

3 Thời gian chuẩn bị HSDT
4 Thời gian đánh giá HSĐX
5 Thời gian đánh giá HSDT

tối thiểu 20 ngày trong nước ( 40 ngày thầu quốc tế )
30 ngày trong nước ( quốc tế 40 ngày )
45 ngày trong nước ( quốc tế 60 ngày )

Thời gian phê duyệt HSYC,
6 HSMT
Thời gian thẩm định KQĐT
7 Thời gian phê duyệt KQĐT

10 ngày
20 ngày
10 ngày

TG có hiệu lực của HSDT,
8 HSĐX

tói đa 180 ngày ( nếu cần 210 ngày )

9 Thời gian sửa đổi HSMT
10 Thời gian sửa đổi HSYC

10 ngày trước ngày đóng thầu ( 15 ngày quốc tế )
3 ngày làm việc

Thời gian thông báo kq lựa chọn
11 nhà thầu
5 ngày kể từ ngày kq nhà thầu đc phê duyệt
III Điều kiện và Quy trình áp dụng với các hình thức

1 Mua sắm trực tiếp
Điều kiện áp dụng

Nội dung tính chất tương tự như HĐ đã ký trước đó
không quá 12 tháng
Đơn giá không vượt
Được áp dụng thuộc cùng 1 dự án hoặc khác dự án
Quy mô hàng hóa: nhỏ hơn 130% (chú ý là tính theo
từng mục hàng chứ không phải chỉ tính tổng; ví dụ gói
trước mua 10 cái thì gói này chỉ được mua tối đa 13
cái)
Trường hợp nhà thầu trước đó không có khả năng tiếp
tục thực hiện thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp với
nhà thầu khác đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật
và giá (Đ24 luật đấu thầu)

1. Lựa chọn nhà thầu.
2. Phát hành HSYC cho nhà thầu đc lựa chọn.
3. Nhà thầu chuẩn bị và nộp HSĐX theo y/c của
HSYC.
4. Đánh giá HSĐX và thương thảo các đề xuất của nhà
thầu.
5. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kq mua sắm
trực tiếp.
6. Hoàn thiện và ký HĐ.
Quy trình áp dụng
Chào hàng cạnh tranh quy
2 trình thông thường

Điều ...
Chú ý: HSMT, HSDT là dùng cho đấu thầu rộng rãi; HSYC, HSĐX cho chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp
Nhà thầu hợp lệ phải đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Luật Điều 51d)
Luật 2013, NĐ 2014
I Bảo đảm dự thầu (Luật đấu thầu)
1 Bảo đảm dự thầu Đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh
2 Giá trị bảo đảm dự thầu Từ 1 tới 3%
3 Hiệu lực bằng hiệu lực hồ sơ + 30 ngày
4 Trường hợp gia hạn
5 Trường hợp liên danh
6
II Thời gian trong đấu thầu (Luật đấu thầu)
1 Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng báo
2 Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu 5 ngày làm việc
3 Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 20 ngày trong nước ( 40 ngày thầu quốc tế )
4 Thời gian đánh giá HSĐX 30 ngày trong nước ( quốc tế 40 ngày )
5 Thời gian đánh giá HSDT 45 ngày trong nước ( quốc tế 60 ngày )
6 10 ngày
Thời gian thẩm định KQĐT 20 ngày
7 Thời gian phê duyệt KQĐT 10 ngày
8 tói đa 180 ngày ( nếu cần 210 ngày )
9 Thời gian sửa đổi HSMT 10 ngày trước ngày đóng thầu ( 15 ngày quốc tế )
10 Thời gian sửa đổi HSYC 3 ngày làm việc
11 5 ngày kể từ ngày kq nhà thầu đc phê duyệt
III Điều kiện và Quy trình áp dụng với các hình thức
Thời gian gia hạn tương ứng với gia hạn hiệu lực
HSDT
Từng thành viên trong liên danh làm đảm bảo dự thầu
riêng rẽ hoặc thỏa thuận để 1 thành viên làm, đảm bảo
giá trị theo yêu cầu
Bảo đảm dự thầu không được
hoàn trả nếu
Không tiến hành hoàn thiện thương thảo HĐ trong 20
ngày kể từ ngày có thông báo. Nhà thầu ko thực hiện
biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ
Thời gian phát hành HSMT,
HSYC
Thời gian phê duyệt HSYC,
HSMT
TG có hiệu lực của HSDT,
HSĐX
Thời gian thông báo kq lựa chọn
nhà thầu
Bảng so sánh đấu thầu năm 2005 và 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng so sánh đấu thầu năm 2005 và 2014 - Người đăng: tranvinhquang2731
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bảng so sánh đấu thầu năm 2005 và 2014 9 10 130