Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thanh toán phu cấp lưu động

Được đăng lên bởi Trọng Tiến
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KON TUM
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐĂK TÔ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN TIỀN PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG
Giảng dạy lớp: …………………Khóa: ……..
Thời gian giảng dạy ( 01 tháng): từ ngày ... tháng …năm 2014, đến ngày ... tháng … năm 2014
Địa điểm giảng dạy:………………………………………….
STT

Họ và tên

Chức vụ

Mã ngạch
lương

Hệ số Phụ
cấp lưu động

Mức lương cơ bản:
1.150.000đ

Số tháng giảng dạy

Thành tiền

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8 = 5*6*7

9

10

-

Tổng Cộng

Ghi bằng chữ:

Thủ quỹ

Đăk Tô, ngày ... tháng …. năm 2014

Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

...
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐĂK TÔ
BẢNG THANH TOÁN TIỀN PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG
Giảng dạy lớp: …………………Khóa: ……..
Thời gian giảng dạy ( 01 tháng): từ ngày ... tháng …năm 2014, đến ngày ... tháng … năm 2014
Địa điểm giảng dạy:………………………………………….
STT Họ và tên Chức vụ Số tháng giảng dạy Thành tiền Ký nhận Ghi chú
1
2
3 4 5
6 7 8 = 5*6*7 9 10
Tổng Cộng
-
Ghi bằng chữ: Đăk Tô, ngày ... tháng …. năm 2014
Thủ quỹ Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã ngạch
lương
Hệ số Phụ
cấp lưu động
Mức lương cơ bản:
1.150.000đ
Bảng thanh toán phu cấp lưu động - Người đăng: Trọng Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng thanh toán phu cấp lưu động 9 10 688