Ktl-icon-tai-lieu

Bảng theo dõi chuyên môn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khuyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG THEO DÕI CHUYÊN MÔN
THÁNG …….. NĂM 201….

TRƯỜNG THCS I XÃ ĐẠI ĐỒNG
TỔ: TỰ NHIÊN

Kết quả đánh giá, xếp loại theo lĩnh vực
STT

Họ và tên

(1)

(2)

Chuyên
Thanh tra,
Thanh tra,
Thanh tra,
Thanh tra,
Chức vụ ngành Tiết
kiểm tra CĐ1
kiểm tra CĐ2
kiểm tra CĐ3
kiểm tra CĐ4
Ôn
đào tạo theo
PPCT Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém
(3)

1 Hoàng Văn Dưỡng TTCM,GV
2 Đường Thị Hiền

PHT

3 Nông Thị Hậu

TPCM, GV

4 Hoàng Thị Hà

GV

5 Nguyễn Thị Hạ

GV

6 Vương Đình Long GV
7 Nguyễn Thị Khuyên GV
Tổng cộng

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

BD
(23)

...
TRƯỜNG THCS I XÃ ĐẠI ĐỒNG
BẢNG THEO DÕI CHUYÊN MÔN
TỔ: TỰ NHIÊN
THÁNG …….. NĂM 201….
STT
Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá, xếp loại theo lĩnh vực
Ôn
Tốt
Khá
TB
Kém
Tốt
Khá
TB
Kém
Tốt
Khá
TB
Kém
Tốt
Khá
TB
Kém
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1 Hoàng Văn Dưỡng TTCM,GV
2 Đường Thị Hiền PHT
3 Nông Thị Hậu TPCM, GV
4 Hoàng Thị Hà GV
5 Nguyễn Thị Hạ GV
6 Vương Đình Long GV
7
Nguyễn Thị Khuyên
GV
Tổng cộng
Chuyên
ngành
đào tạo
Tiết
theo
PPCT
Thanh tra,
kiểm tra CĐ1
Thanh tra,
kiểm tra CĐ2
Thanh tra,
kiểm tra CĐ3
Thanh tra,
kiểm tra CĐ4
Bảng theo dõi chuyên môn - Trang 2
Bảng theo dõi chuyên môn - Người đăng: Nguyễn Khuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng theo dõi chuyên môn 9 10 905