Ktl-icon-tai-lieu

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Họ và tên

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Xác định chính xác, đầy đủ lương và các chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.

II/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có

IV/ NỘI DUNG:
1. Bảng lương
-

Bảng lương của công ty bao gồm các cột chi tiết theo mẫu: NS – 17 – BM01. Phòng nhân sự
có trách nhiệm giải thích đầy đủ các cột, cách tính toán lương cho nhân viên khi được yêu
cầu.

-

Trong trường hợp thay đổi các yếu tố cấu thành trong bảng lương, thì phải được duyệt trước
của giám đốc công ty.

2. Chấm công:
-

Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-

Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công
theo quy định quản lý giờ công.

-

Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công
ty thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì
phải xử lý theo quy chế kỷ luật của công ty.

-

Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề
nghị tăng ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay
không. Trường hợp không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm
việc mà không có giấy tăng ca thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-

Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và
chuyển cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu
có sự khiếu nại của nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

3. Cập nhật các mức lương, mức chế độ cho nhân viên:
-

Nếu trong tháng phát sinh việc thay đổi mức lương cơ bản, mức thưởng, mức bảo hiểm, phụ
cấp liên quan đến lương hàng tháng thì nhân viên tính lương phải cập nhật các số liệu thay
đổi vào trong bảng lương.

4. Xác định mức lương thực tế:
-

Mức lương cơ bản thực tế = mức lương cơ bản * số ngày công thực tế / số ngày công tiêu
chuẩn trong tháng.

-

Mức lương tăng ca = mức lương cơ bản * số ngày công tăng ca * 1.5 / số ngày công tiêu
chuẩn trong tháng.

-

Mức lương làm vào ngày chủ nhật * hệ số 2, vào ngày lễ nhân hệ số 3, nếu làm vào ngày chủ
nhật mà được phân công nghỉ bù ngày khác trong tuần thì không được nhân hệ số, nếu làm
ngày lễ mà được phân công nghỉ bù ngày khác thì chỉ được nhân hệ số 2.0. Các khoản lương
này ...
Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú
Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốc
Họ và tên ABC ABC ABC
Chữ ký
I/ MỤC ĐÍCH:
- Xác định chính xác, đầy đủ lương và các chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.
Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu - Trang 2
Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu 9 10 576