Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp kinh phí mẫu

Được đăng lên bởi nhoclomcom
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶NG TæNG HîP KINH PHÝ THẨM TRA
C¤NG TR×NH: C¶i t¹o, söa ch÷a trô së lµm viÖc c«ng an huyÖn diªn kh¸nh
HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ LÀM VIỆC 2 TẦNG
STT
I
II
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
6
V
VI
VII

NéI DUNG CHI PHÝ
C¸CH TÝNH
CHI PHÝ X¢Y DùNG
CHI PHÝ qu¶n lý dù ¸n
a/1,0/1,1*2,524%*1,1
Chi phÝ t vÊn
- Chi phÝ lËp BC KTKT
A/1,01/1,1*3,6%*1,1
- Chi phÝ thÈm tra DT
A/1,01/1,1*0,2%*1,1
- Chi phÝ thÈm tra TKKT
A/1,01/1,1*0,206%*1,1
- LËp & PT§G hå s¬ mêi thÇu XL
A/1,01/1,1*0,337%*1,1
- Chi phÝ gi¸m s¸t XL
A/1,01/1,1*2,628%*1,1
C¸C CHI PHÝ KH¸C
Chi phÝ tho¶ thuËn PCCC
TKP * 0,5%
Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh
A/1,01/1,1*0,2%*1,1
ThÈm tra phª duyÖt QT
TM§T*0,38%*50%
Chi phÝ kiÓm to¸n
TM§T*0,64%*1,1
Chí phí kiểm định chất lượng hiện trạng công trìnhTheo dự toán kiểm định hiện trạng
LÖ phÝ thÈm ®Þnh BC KTKT
TM§T*0,019%
CéNG CHI PHÝ
a+b+c+d
Dù PHßNG CHI
E*5%
TæNG KINH PHÝ
E+F

THµNH TIÒN
Ký HIÖU
1,181,158,577
a
29,517,270
B
81,523,331
C
42,100,702
2,338,928
2,409,096
3,941,093
30,733,512
60,081,680
D
210,504
2,338,928
2,608,025
9,663,420
45,000,000
260,803
1,352,280,857
E
67,614,043
F
1,419,894,900
T
Khánh Hòa, ngày 09 tháng 6 năm 2014
KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN NAM BÌNH

#VALUE!

3,000,000,000.0
7,000,000,000.0

3.600000
3.200000
#VALUE!

1,372,644,900
(47,250,000)
1,419,894,900
1,419,894,900
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

B¶NG TæNG HîP KINH PHÝ thẨm tra
C¤NG TR×NH: C¶i t¹o, söa ch÷a trô së lµm viÖc c«ng an huyÖn diªn kh¸nh
HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC VÀ Ở CỦA ĐỘI CẢNH SÁT BẢO VỆ VÀ HỔ TRỢ TƯ PHÁP
STT
I
II
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
V
VI
VII

NéI DUNG CHI PHÝ
CHI PHÝ X¢Y DùNG
CHI PHÝ qu¶n lý dù ¸n
Chi phÝ t vÊn
- Chi phÝ lËp BC KTKT
- Chi phÝ thÈm tra DT
- Chi phÝ thÈm tra TKKT
- LËp & PT§G hå s¬ mêi thÇu XL
- Chi phÝ gi¸m s¸t XL
C¸C CHI PHÝ KH¸C
Chi phÝ tho¶ thuËn PCCC
Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh
ThÈm tra phª duyÖt QT
Chi phÝ kiÓm to¸n
LÖ phÝ thÈm ®Þnh BC KTKT
CéNG CHI PHÝ
Dù PHßNG CHI
TæNG KINH PHÝ

C¸CH TÝNH
a/1,0/1,1*2,524%
A/1,01/1,1*3,6%*1,1
A/1,01/1,1*0,2%*1,1
A/1,01/1,1*0,206%*1,1
A/1,01/1,1*0,337%*1,1
A/1,01/1,1*2,628%*1,1
TKP * 0,5%
A/1,01/1,1*0,2%*1,1
TM§T*0,38%*50%
TM§T*0,64%*1,1
TM§T*0,019%
a+b+c+d
E*5%
E+F

THµNH TIÒN
Ký HIÖU
1,090,475,164
a
24,773,711
B
75,264,380
C
38,868,4...
B¶NG TæNG HîP KINH PHÝ TH M TRA
C¤NG TR×NH: C¶i t¹o, söa ch÷a trô së lµm viÖc c«ng an huyÖn diªn kh¸nh

STT NéI DUNG CHI PHÝ C¸CH TÝNH THµNH TIÒN Ký HIÖU
I CHI PHÝ X¢Y DùNG 1,181,158,577 a
II CHI PHÝ qu¶n lý dù ¸n a/1,0/1,1*2,524%*1,1 29,517,270 B
III 81,523,331 C
1 - Chi phÝ lËp BC KTKT A/1,01/1,1*3,6%*1,1 42,100,702
2 - Chi phÝ thÈm tra DT A/1,01/1,1*0,2%*1,1 2,338,928
3 - Chi phÝ thÈm tra TKKT A/1,01/1,1*0,206%*1,1 2,409,096
4 - LËp & PT§G hå s¬ mêi thÇu XL A/1,01/1,1*0,337%*1,1 3,941,093
5 - Chi phÝ gi¸m s¸t XL A/1,01/1,1*2,628%*1,1 30,733,512
IV C¸C CHI PHÝ KH¸C 60,081,680 D
1 Chi phÝ tho¶ thuËn PCCC TKP * 0,5% 210,504
2 Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh A/1,01/1,1*0,2%*1,1 2,338,928
3 ThÈm tra phª duyÖt QT TM§T*0,38%*50% 2,608,025
4 Chi phÝ kiÓm to¸n TM§T*0,64%*1,1 9,663,420
5


45,000,000
6 LÖ phÝ thÈm ®Þnh BC KTKT TM§T*0,019% 260,803
V CéNG CHI PHÝ a+b+c+d 1,352,280,857 E
VI Dù PHßNG CHI E*5% 67,614,043 F
VII TæNG KINH PHÝ E + F 1,419,894,900 T
 !"#$%&'()*&+,

 
Chi phÝ t vÊn
Bảng tổng hợp kinh phí mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tổng hợp kinh phí mẫu - Người đăng: nhoclomcom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng tổng hợp kinh phí mẫu 9 10 853