Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng kết kết quả nghiệm thu phần lò hơi

Được đăng lên bởi vanchinhvc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN 1
PHÒNG CHUẨN BỊ SẢN XUẤT
TỔ LÒ MÁY-HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mông Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2014

I.

BẢNG TỒNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU PHẦN
LÒ HƠI

TT

Ngày, giờ
nghiệm thu

Số phiếu
nghiệm thu

Công việc đã nghiệm
thu

Khu vực

1

9:00
01/9/2014

MD1-ITN-PPF18-771

Walk down trước khi thử
áp TP No.: 3-MD1-UGQFB-011

PR (CEMS &
STACK)

Nguyễn Văn
Chính

Không tham
gia

2

15:00
01/9/2014

MD1-ITN-PPF18-770

Kiểm tra thử áp khí nén
cho TP No.: 3-MD1-UGQFB-011

PR (CEMS &
STACK)

Nguyễn Văn
Chính

Không tham
gia

1
1

Người thực hiện

Kết quả

Ghi chú

...
BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN 1
PHÒNG CHUẨN BỊ SẢN XUẤT
TỔ LÒ MÁY-HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mông Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2014
I. BẢNG TỒNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU PHẦN
LÒ HƠI
TT
Ngày, giờ
nghiệm thu
Số phiếu
nghiệm thu
Công việc đã nghiệm
thu
Khu vực Người thực hiện Kết quả Ghi chú
1
9:00
01/9/2014
MD1-ITN-PP-
F18-771
Walk down trước khi thử
áp TP No.: 3-MD1-UG-
QFB-011
PR (CEMS &
STACK)
Nguyễn Văn
Chính
Không tham
gia
2
15:00
01/9/2014
MD1-ITN-PP-
F18-770
Kiểm tra thử áp khí nén
cho TP No.: 3-MD1-UG-
QFB-011
PR (CEMS &
STACK)
Nguyễn Văn
Chính
Không tham
gia
1
1
Bảng tổng kết kết quả nghiệm thu phần lò hơi - Người đăng: vanchinhvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng tổng kết kết quả nghiệm thu phần lò hơi 9 10 529