Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo

Được đăng lên bởi quangkt47
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐĂK GLONG
KHOA DƯỢC
______________

_

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

_____________

Trạm trưởng Y tế các xã

Để đảm bảo việc cung ứng và báo cáo các biểu mẩu quyết toán thuốc
bảo hiểm Y tế kịp thời của 07 trạm Y tế xã.
Bệnh viện yêu cầu các trạm nộp các báo cáo với mốc thời gian như
sau:
1. Thời gian nhận danh mục dự trù thuốc, vật tư y tế tiêu hao.
- Quý1: Ngày 10/12/năm trước(2014).
- Quý2: Ngày 10/3/2015.
- Quý3: Ngày 10/6/2015.
- Quý4: Ngày 10/9/2015.
Số lượng thuốc dự trù của các trạm, khoa Dược bệnh viện duyệt sẽ dựa
trên số lượng sử dụng quý trước và tồn. Trường hợp số lượng dự trù quá
nhiều so với quý trước trạm phải có giải thích ngắn gọn vào cột ghi chú.
2. Thời gian giao nhận thuốc, vật tư y tế tiêu hao:
Sau 20 ngày kể từ ngày nhận danh mục dự trù. Số lượng duyệt sẽ dựa
trên số lượng sử dụng và tồn. Trường hợp số lượng dự trù quá nhiều so với
quý trước trạm phải giải thích ngắn gọn cột ghi chú. Còn dự trù bổ sung
trạm phải tự lên BV lấy thuốc.
Xuất nhập tồn và quyết toán các biểu mẫu vào ngày 10 hàng tháng và
quý của tháng thứ 3
Trong quá trình làm không tránh khỏi những sai sót nên mong các
Trạm Y tế thường xuyên liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thành Phó trưởng
khoa Dược hoặc đ/c Hoàng Hải Quang kế toán để biết thêm thông tin.
Đ/c Quang: 0977.527.456

- Email: quangkt47@gmail.com

Đ/c Thành: 0986.976.167

- Email: thanhkd1980@gmail.com

Kính mong trạm trưởng Y tế các xã triển khai và cùng thực hiện.
Xin cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT; Dược
.

Đăk Glong, ngày 14 tháng 07 năm
2015
Phó trưởng khoa Dược
Nguyễn Thị Thành

...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐĂK GLONG
KHOA DƯỢC
______________ _
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________ _____________
Kính gửi: Trạm trưởng Y tế các xã
Để đảm bảo việc cung ứng báo cáo các biểu mẩu quyết toán thuốc
bảo hiểm Y tế kịp thời của 07 trạm Y tế xã.
Bệnh viện yêu cầu các trạm nộp các báo cáo với mốc thời gian n
sau:
1. Thời gian nhận danh mục dự trù thuốc, vật tư y tế tiêu hao.
- Quý1: Ngày 10/12/năm trước(2014).
- Quý2: Ngày 10/3/2015.
- Quý3: Ngày 10/6/2015.
- Quý4: Ngày 10/9/2015.
Số lượng thuốc dự trù của các trạm, khoa Dược bệnh viện duyệt sẽ dựa
trên số lượng sử dụng quý trước tồn. Trường hợp số lượng dự trù quá
nhiều so với quý trước trạm phải có giải thích ngắn gọn vào cột ghi chú.
2. Thời gian giao nhận thuốc, vật tư y tế tiêu hao:
Sau 20 ngày kể từ ngày nhận danh mục dự trù. Số lượng duyệt sẽ dựa
trên số lượng sử dụng tồn. Trường hợp số lượng dự trù quá nhiều so với
quý trước trạm phải giải thích ngắn gọn cột ghi chú. Còn dự trù bổ sung
trạm phải tự lên BV lấy thuốc.
Xuất nhập tồn quyết toán các biểu mẫu vào ngày 10 hàng tháng
quý của tháng thứ 3
Trong quá trình làm không tránh khỏi những sai sót nên mong các
Trạm Y tế thường xuyên liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thành Phó trưởng
khoa Dược hoặc đ/c Hoàng Hải Quang kế toán để biết thêm thông tin.
Đ/c Quang: 0977.527.456 - Email: quangkt47@gmail.com
Đ/c Thành: 0986.976.167 - Email: thanhkd1980@gmail.com
Kính mong trạm trưởng Y tế các xã triển khai và cùng thực hiện.
Xin cảm ơn!
Báo cáo - Trang 2
Báo cáo - Người đăng: quangkt47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo 9 10 272