Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 21
MẪU BÁO CÁO CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ,
BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT

Số………../BCXMCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……… ngày…… tháng……năm………

BÁO CÁO
CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thực hiện Thông tư số
/2010/TT -BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về cấp,đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có
tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải………....báo cáo thực hiện cấp
phôi giấy chứng nhận đăng ký và biển số như sau:
I. Phôi giấy chứng nhận
1. Số lượng phôi giấy chứng nhận đăng ký có trong kỳ, tổng số:…………../chiếc.
2. Số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, tổng số:………./chiếc.
Trong đó: - Cấp mới……/chiếc, từ số………… đến số……………..
- Cấp lại……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..
- Bị hỏng……./chiếc.
Số phôi giấy chứng nhận đăng ký xin cấp tiếp:………………/chiếc.
II. Biển số
1. Biển số có trong kỳ:……………../bộ.
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
2. Số biển đã cấp:…………………./bộ
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
3. Số biển số xin cấp:……………../bộ
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết.

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục 21
MẪU BÁO CÁO CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ,
BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số………../BCXMCD. ……… ngày…… tháng……năm………
BÁO CÁO
CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thực hiện Thông số /2010/TT -BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về cấp,đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải………....báo cáo thực hiện cấp
phôi giấy chứng nhận đăng ký và biển số như sau:
I. Phôi giấy chứng nhận
1. Số lượng phôi giấy chứng nhận đăng ký có trong kỳ, tổng số:…………../chiếc.
2. Số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, tổng số:………./chiếc.
Trong đó: - Cấp mới……/chiếc, từ số………… đến số……………..
- Cấp lại……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..
- Bị hỏng……./chiếc.
Số phôi giấy chứng nhận đăng ký xin cấp tiếp:………………/chiếc.
II. Biển số
1. Biển số có trong kỳ:……………../bộ.
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
2. Số biển đã cấp:…………………./bộ
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
3. Số biển số xin cấp:……………../bộ
Trong đó: Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)
Đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết.
Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Trang 2
Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 9 10 400