Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Được đăng lên bởi thuanbavi02
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 167 /BC – ĐTN
Vinh, ngày 13 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN QUÝ II/2014 VÀ
MỘT SỐ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2014
---------------------------------------------I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ II/2014:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch
Hồ Chí Minh thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác”.
- Tập trung tổ chức cho đoàn viên thanh niên là những tân sinh viên học tập, nghiên
cứu, quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.
- Tiếp tục triển khai tới các cán bộ đoàn trong đoàn trường Chỉ thị 01 CT/TWĐTN
ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác
phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước.
- Tuyên truyền kết quả, nghị quyết Đoàn – Hội các cấp. Sáng ngày 23/5/2 014, Phối
hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Sinh viên Tỉnh tổ chức Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại
biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và trao giải cuộc thi “Olimpic các môn
khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2014.
2. Phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Xung kích, tình
nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập
thân, lập nghiệp”:
- Tham dự Giải bóng đá sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp Cup truyền hình Nghệ An – Huda lần thứ XII - năm 2014.
- Trong tháng 4/2014, các chương trình của Đoàn thanh niên luôn gắn với sự kiện chính
trị trọng đại của nhà trường đó là Lễ công bố quyết định trường lên Đại học. Đoàn trường đã
tổ chức thành công các hoạt động lớn như:

1

- Hội trại sinh viên năm 2014, Hội trại diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8/4/2014
với sự tham gia của 32 chi đoàn và đặc biệt thành phần BGK có sự tham gia của Đ/c Bùi
Văn Vinh – Trưởng Ban TTN trường học Tỉnh đoàn, Đ/c Đặng Trần Quang – Phó Ban
Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
- Sáng ngày mùng 8/4/2014, Đoàn trường phối hợp với HSV nhà trường đã tổ chức Giải
bóng Chuyền Nam, Nữ 2014. Giải bóng chuyền quy tụ 8 đội bóng đến từ 4 LCĐ trong toàn
trường.
- Tối ngày 06/4/2014, tại sân khấu ngoài trời Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra
đêm chung kết Hội thi Sinh viên thanh lịch, với sự tham dự của đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An,
Sở GD- ĐT, Sở Văn h...

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN


BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN QUÝ II/2014 VÀ
MỘT SỐ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2014
----------------------------------------------
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ II/2014:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
 !" # $%!$ &'()
*'+,- ./0/11  !"#$%&'()*+,-+.'/2
3/ 4%$$5606758 9:6! 6
%/!./1$5&" ;<=>57?7/+3)(0$52
3@A0<&&>1$53$ $53B 'C)DE'FG
 5EHFIFJDEK(0L0'"53/ # $5MN B3O7/ &
$ !P7M7Q- &(0&>1$52
4%&$1  &$R3/MQ 9& 57S7<!:PA+3)
3 (0"<2
/63/MA./T! )./$5U1&"2V&  5JKFIFJDEW!XQ
Y<C$5 !1V6C4%Z/&3 )./1
>@/$5./Q1V6[07\%]^530$ T/1_7&-
A$0,&U`65 *'+,aNJDEW2
2. Phong trào “Xung kích tình nguyện cuộc sống cộng đồng”, Xung kích, tình
nguyện phát triển kinh tế - hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập
thân, lập nghiệp”:
0RP T>b &:6&3B !0$c !3/ /6
 '/3/Md U/R07\%^]]NJDEW2
3$ & WFJDEW!&# 3d(0$5067/- ;<:PA+
3)3 (053B b75`S- >Q./)3B 762$53B e
4%5- &$1 7<f
E
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Trang 2
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Người đăng: thuanbavi02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 10 110