Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác Đoàn

Được đăng lên bởi maiduchanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÀNH ĐOÀN BẮC NINH
BCH THPT HÀM LONG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN NĂM 2013 – 2014 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015.
TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ X NHIỆM KỲ
2014 - 2015
Năm học 2013 - 2014 : "Tiếp tục đổi mới toàn diện về
giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo
dục đào tạo gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội
của địa phương".; năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ
XI của Đảng, năm tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận
động " Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" ; tiếp
tục thực hiện tốt cuộc vận động 2 không với 4 nội dung "
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm
lớp".
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào
TN năm học 2014 – 2015, BCH Đoàn trường THPT Hàm Long
xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện qua năm học đã
đạt được những kết quả như sau:
A.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
- Tổng số ĐVTN của trường: 670
- Tổng số chi đoàn: 19
Trong đó: + Chi đoàn GV:01
+ Chi đoàn HS: 18
1. Thuận lợi:
- Đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của
CBĐ - BGH và của ban thường vụ thành đoàn Bắc Ninh
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ có nhiệt
tình, săn sàng đóng góp sức mình cho phong trào đoàn.
- Các chi đoàn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào
hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

- Mỗi ĐVTN trong toàn trường đoàn kết, nhất trí, có tinh
thần tập thể phấn đấu vì Đoàn trường vững mạnh.
2. Khó khăn:
- Đội ngũ cán bộ đoàn giáo viên và học sinh đa số có
năng lực và nghiệp vụ công tác đoàn còn hạn chế (đặc biệt là
CBGV chủ yếu là công tác kiêm nhiệm nên việc tham gia sinh
hoạt đoàn còn nhiều hạn chế).
- Tệ nạn xã hội ảnh hưởng tới học đường ngày càng
nhiều.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo
đức, nếp sống sống văn minh, ý thức chấp hành kỷ luật, ý
thức công dân trong học sinh
Trên cơ sở bám sát chủ đề năm học Đoàn trường có kế
hoạch tham mưu với cấp uỷ, BGH nhà trường tổ chức tốt các
hoạt động học tập, bồi dưỡng chính trị, các nội quy, quy định
của nhà trường và của Đoàn.
Tuyền truyền, đấu tranh, phong, chống các tệ nạn XH,
tiêu cực trong trường học. Củng cố nâng cao chất lượng các
đội thanh niên xung kích, cờ đỏ trong nhà trường.
Thực hiện có hiệu quả để nắm bắt và xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm của ĐVTN cũng như nắm bắt các tâm tư
nguyện vọng của ĐVTN. Tăng cường gặp gỡ...
THÀNH ĐOÀN BC NINH
BCH THPT HÀM LONG ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH
Bc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2014
BÁO CÁO
TNG KT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN NĂM 2013 2014 VÀ PHƯƠNG
HƯNG NHIM V NĂM HC 2014 2015.
TRÌNH TI ĐI HI LN TH X NHIM K
2014 - 2015
Năm hc 2013 - 2014 : "Tiếp tc đi mi toàn din v
giáo dc và đào to, nâng cao hiu qu và cht lưng giáo
dc đào to gn cht vi mc tiêu phát trin kinh tế -xã hi
ca đa phương".; năm thc hin ngh quyết Đi hi ln th
XI ca Đng, năm tiếp tc trin khai thc hin cuc vn
đng " Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác"; tiếp
tc thc hin tt cuc vn đng 2 không vi 4 ni dung "
Nói không vi tiêu cc trong thi c và bnh thành tích trong
giáo dc, vi phm đo đc nhà giáo và vic ngi nhm
lp".
Thc hin chương trình công tác Đoàn và phong trào
TN năm hc 2014 2015, BCH Đoàn trưng THPT Hàm Long
xây dng kế hoch và trin khai thc hin qua năm hc đã
đt đưc nhng kết qu như sau:
A.KT QU ĐT ĐƯC
I. ĐC ĐIM TÌNH HÌNH CHUNG
- Tng s ĐVTN ca trưng: 670
- Tng s chi đoàn: 19
Trong đó: + Chi đoàn GV:01
+ Chi đoàn HS: 18
1. Thun li:
- Đoàn trưng luôn nhn đưc s quan tâm giúp đ ca
CBĐ - BGH và ca ban thưng v thành đoàn Bc Ninh
- Nhà trưng có đi ngũ cán b giáo viên tr có nhit
tình, săn sàng đóng góp sc mình cho phong trào đoàn.
- Các chi đoàn luôn nhit tình tham gia các phong trào
hot đng do Đoàn trưng t chc.
Báo cáo công tác Đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công tác Đoàn - Người đăng: maiduchanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo công tác Đoàn 9 10 369